Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Sekretarijat za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane

 OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 da je nosilac projekta Opština Berane – Sekretarijat za privredu, razvoj i investicije , podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat “Rekonstrukcija zapadne tribune gradskog stadiona”, čija se realizacija planira lokaciji koju čini katastarska parcela broj 1665/1 i djelovi katastarskih parcela broj 1646/1, 1665/3 i 1647 KO Berane, u zahvatu  DUP-a “Stadion i škola Vuk Karadžić”, opština Berane.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine  opštine Berane, ul. IV Crnogorske br.1, kancelarija br.20, radnim danima od 12 do 14 časova, kao i na web stranici Opštine Berane, www.berane.me .

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Sekretarijata (ul. IV Crnogorske br 1) ili elektronskom poštom: stambeno@berane.co.me, je 24.04.2023.godine. Javna tribina o predmetnom Elaboratu će se održati u maloj sali opštine Berane   07.04.2023 godine sa početkom u 12 časova.

Prilog: Elaborat Zapadna tribina