На основу члана 24 став 3 Закона о процјени утицаја на животну средину („Сл. лист ЦГ“, бр. 75/18) Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине Општине Беране

ОБАВЈЕШТАВА

заинтересовану јавност

да је носиоцу пројекта  доо „БА ТИМ“ Беране (BA TIM), донијето Рјешење број 16-322/23-64/11, којим је дата сагласност на Иновирани елаборат процјене утицаја на животну средину пројекта „Производни објекат-Израда ПВЦ столарије“, чија се реализација планира на локацији коју чине катастарске парцеле број 411/3, 411/4  и 412/8  КО Буче I,  у захвату ПУП-а Беране, општина Беране.

У спроведеном поступку процјене утицаја на животну средину утврђено је да је Иновирани елаборат урађен у складу са Законом о процјени утицаја на животну средину и да садржи дефинисане мјере за спречавање, смањење или отклањање штетних утицаја на животну средину.

Рјешењем о давању сагласности утврђена је обавеза Носиоцу пројекта да пројекат реализује у свему према мјерама заштите животне средине утврђеним у Иновираном елаборату процјене утицаја .

В.Д. СЕКРЕТАР-а

                                                                                      Вуксан  Милошевић