Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Sekretarijat za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane

 OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 da su nosioci projekta Andjić Duško i Dejan iz Berana, podnijeli zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat “Privremeni montažni objekat za servisiranje i pranje vozila”, čija se realizacija planira na katastarskim parcelama broj 1766/33 i 1766/34 KO Buče I, u zahvatu  PUP-a Berane, opština Berane.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine  opštine Berane, ul. IV Crnogorske br.1, kancelarija br.20, radnim danima od 12 do 14 časova, kao i na web stranici Opštine Berane, www.berane.me .

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Sekretarijata (ul. IV Crnogorske br 1) ili elektronskom poštom: stambeno@berane.co.me, je 25.05.2023.godine. Javna tribina o predmetnom Elaboratu će se održati u maloj sali opštine Berane   09.05.2023 godine sa početkom u 12 časova.

 Prilog : Elaborat procjene uticaja