CRNA GORA

Skupština opštine Berane

Služba Skupštine

Broj: 02- 030- 142

Berane, 24.04.2017. godine,

O B A V J E Š T E NJ E

Nastavak XV sjednice Skupštine opštine Berane, sazvane za 05. april, 2017. godine, održaće se u petak, 28. 04. 2017. godine, sa početkom u 11,00 časova.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,

Goran Kiković, s.r.