CRNA GORA

SKUPŠTINA OPŠTINE BERANE
Služba Skupštine
Broj: 02-030-629
Berane, 29.10.2015. godine

 

O B A V J E Š T E NJ E

 MJESNIM ZAJEDNICAMA I NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA NA PODRUČJU OPŠTINE BERANE O PREDLAGANJU TEMA ZA PROGRAM RADA SKUPŠTINE OPŠTINE BERANE ZA 2016. GODINU

U cilju izrade Programa rada Skupštine opštine Berane za 2016. godinu, Služba Skupštine je, u skladu sa članom 153 i 154 Poslovnika Skupštine opštine Berane(„Službeni list CG- opštinski propisi“, broj 22/12), preuzela aktivnosti na pribavljanju predloga i mišljenja o pitanjima koja treba unijeti u Program rada.

Programom rada utvrđuju se poslovi i zadaci Skupštine i njihov osnovni sadržaj, nosioci posla i rokovi za razmatranje pojedinih pitanja.

Pored subjekata koji teme za Program rada predlažu u okviru vršenja poslova iz svog djelokruga, kao organ ili u okviru organa opštine Berane (predsjednik Opštine, radna tijela Skupštine, klubovi odbornika, javne službe), predloge i mišljenja o pitanjima koja treba unijeti u program rada, mogu saglasno članu 154 Poslovnika, podnijeti mjesne zajednice i nevladine organizacije sa područja opštine Berane.

S obzirom da Program rada sadrži normativni i tematski dio, potrebno je u predlogu za normativni dio, ukazati na razloge za donošenje propisa koji se predlažu i naznačiti pitanja i odnose koje tim propisom treba urediti, a u predlogu za tematski dio  (programe, informacije, izvještaje), naznačiti osnovni cilj, odnosno razloge za razmatranje odgovarajućeg informativnog materijala i dati kratak sadržaj pitanja koja treba obraditi.

Mjesne zajednice i nevladine organizacije mogu predloge i mišljenja o pitanjima koja treba unijeti u Program rada za 2016. godinu, dostaviti Službi Skupštine, preko građanskog biroa opštine Berane i na e-mail: skupstina@berane.co.me,  do 01. decembra 2015. godine.

SLUŽBA  SKUPŠTINE