ЦРНА ГОРА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ
Служба Скупштине
Број: 02-030-629
Беране, 29.10.2015. године

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

 МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА И НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ О ПРЕДЛАГАЊУ ТЕМА ЗА ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

У циљу израде Програма рада Скупштине општине Беране за 2016. годину, Служба Скупштине је, у складу са чланом 153 и 154 Пословника Скупштине општине Беране(„Службени лист ЦГ- општински прописи“, број 22/12), преузела активности на прибављању предлога и мишљења о питањима која треба унијети у Програм рада.

Програмом рада утврђују се послови и задаци Скупштине и њихов основни садржај, носиоци посла и рокови за разматрање појединих питања.

Поред субјеката који теме за Програм рада предлажу у оквиру вршења послова из свог дјелокруга, као орган или у оквиру органа општине Беране (предсједник Општине, радна тијела Скупштине, клубови одборника, јавне службе), предлоге и мишљења о питањима која треба унијети у програм рада, могу сагласно члану 154 Пословника, поднијети мјесне заједнице и невладине организације са подручја општине Беране.

С обзиром да Програм рада садржи нормативни и тематски дио, потребно је у предлогу за нормативни дио, указати на разлоге за доношење прописа који се предлажу и назначити питања и односе које тим прописом треба уредити, а у предлогу за тематски дио  (програме, информације, извјештаје), назначити основни циљ, односно разлоге за разматрање одговарајућег информативног материјала и дати кратак садржај питања која треба обрадити.

Мјесне заједнице и невладине организације могу предлоге и мишљења о питањима која треба унијети у Програм рада за 2016. годину, доставити Служби Скупштине, преко грађанског бироа општине Беране и на e-mail: skupstina@berane.co.me,  до 01. децембра 2015. године.

СЛУЖБА  СКУПШТИНЕ