CRNA GORA

Skupština opštine Berane

Služba Skupštine

Broj: 02-030-567/1

Berane,  28.11.2016. godine,

O b a v j e š t e nj e

 Sjednica Skupštine opštine Berane, sazvana za 06. decembar 2016. godine,  o d l a ž e  se  za  08. decembar 2016. godine, sa početkom u 10,00 časova.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,

                                                          Goran  Kiković,s.r.