Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine, opštine Berane daje sledeće:

            O B A V J E Š T E NJ E

Obavještavamo javnost da je investitor Delević Đorđije iz Berana, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat “Izgradnja poslovnog objekta i Benzinske pumpe”, čija se realizacija planira na katastarskoj parceli broj 2476/25 KO Berane odnosno na urbanističkoj parceli UP 22 DUP-a “Izgradnja”.

Javni uvid u dostavljeni Elaborat se može izvršiti u prostorijama Sekretarijata za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine  opštine Berane, ul. IV Crnogorske br.1, radnim danima od 12 do 14 časova, kao i na web stranici Opštine Berane, www.berane.me .

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Sekretarijata (ul.IV Crnogorska br 1) ili na email: stambeno@berane.co.me, je 10.07.2021.godine. Javna tribina o predmetnom Elaboratu će se održati u maloj sali opštine Berane   22.06.2021 godine sa početkom u 12 časova.

                                                                                          V.D. SEKRETAR

                                                                                               Miloš Kastratović s.r

PRILOG :  E L A B O R A T