CRNA GORA

Skupština opštine Berane

Odbor za izbor i imenovanja

Broj: 02-030-89

Berane, 07. mart 2019. godine

 

Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Berane, na sjednici održanoj 07. marta 2019. godine, u skladu sa članom 28 Zakona o elektronskim medijima („Sl. list CG“, br. 46/10, 40/11, 53/11, 6/13, 55/16 i 92/17) i članom Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću “Lokalni javni emiter Radio Berane“ („Sl. list CG“- Opštinski propisi, br. 16/11), razmatrao je prispjele predloge za izbor člana Savjeta Radio Berana i objavljuje

Listu predloga kandidata za imenovanje člana Savjeta Radio Berana ispred NVO:

  1. Vladimir Laban
  • NVO „Spona“ je dostavila predlog da se za člana Savjeta Radio Berana izabere Vladimir Laban, profesor engleskog jezika. Odbor je uvidom u dokumentaciju  konstatovao  da je predlog  blagovremeno dostavljen i da sadrži svu potrebnu dokumentaciju, koja je tražena Javnim pozivom. Odbor će u skladu sa zakonskim rokom utvrditi predlog za imenovanje člana Savjeta Radija ispred NVO i dostaviti Skupštini opštine Berane na razmatranje i odlučivanje.

PREDSJEDNIK ODBORA

Petar Labudović,s.r.