ЦРНА ГОРА

Скупштина општине Беране

Одбор за избор и именовања

Број: 02-030-89

Беране, 07. март 2019. године

 

Одбор за избор и именовања Скупштине општине Беране, на сједници одржаној 07. марта 2019. године, у складу са чланом 28 Закона о електронским медијима („Сл. лист ЦГ“, бр. 46/10, 40/11, 53/11, 6/13, 55/16 и 92/17) и чланом Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу “Локални јавни емитер Радио Беране“ („Сл. лист ЦГ“- Општински прописи, бр. 16/11), разматрао је приспјеле предлоге за избор члана Савјета Радио Берана и објављује

Листу предлога кандидата за именовање члана Савјета Радио Берана испред НВО:

  1. Владимир Лабан
  • НВО „Спона“ је доставила предлог да се за члана Савјета Радио Берана изабере Владимир Лабан, професор енглеског језика. Одбор је увидом у документацију  констатовао  да је предлог  благовремено достављен и да садржи сву потребну документацију, која је тражена Јавним позивом. Одбор ће у складу са законским роком утврдити предлог за именовање члана Савјета Радија испред НВО и доставити Скупштини општине Беране на разматрање и одлучивање.

ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА

Петар Лабудовић,с.р.