Na osnovu člana 32g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), i člana 24 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama ( „ Službeni list CG, opštinski propisi br: 22/19) , a nakon završetka Javnog konkursa broj  01-031-2634, objavljenog 27.08. 2019. god.  za prijavu projekata/programa  nevladinih organizacije, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija , objavljuje

 

LISTU NEVLADINIH ORGANIZACIJA KOJE NIJESU DOSTAVILE UREDNU I POTPUNU PRIJAVU,  ODNOSNO DOKUMENTACIJU

 

Nepotpune prijave na Javni konkurs, dostavile su sljedeće nevladine organizacije:

 

Nedostaje :

 

  1. NVO Ljepša budućnost ( br: 18/680/876 od 25.09.2019.godine)

–  narativni izveštaj o realizaciji projekta za 2016.godinu;

– narativni izveštaj  o realizaciji projakta  za  2018.godinu;

– podaci o iskustvu zaposlenih , odnosno volontera u nevladinoj organizaciji na poslovima koji su predmet projektnog prijedloga;

– potpisana  i overena projektna prijava ;

– potpisan i ovjeren budžet projekta.

 

  1. NVO Probaj domaće ( br:18-680-850 od 24.09.2019.godine)

– podaci o iskustvu zaposlenih , odnosno volontera u nevladinoj organizaciji na poslovima koji su predmet projektnog prijedloga;

 

  1. Udruženje boraca NOR-a 41/45 OBNOR Berane ( br:18-680-855 od 24.09.2019.godine)

– potpisana  i overena projektna prijava

– narativni izveštaj za 2018.godinu.

 

4. NVO Centar pravih vrijednosti  (br: 18-680-875 od 25.09.2019.godine)

-potpisana  i overena projektna prijava.

-propisan i ovjeren  budžet projekta.

-potpisanu i ovjerenu izjavu o nepostojanju višestrukog finansiranja .

– podaci o iskustvu zaposlenih , odnosno volontera u nevladinoj organizaciji na poslovima koji su predmet projektnog prijedloga;

 

  1. NVO Škola sporta IVA ( br: 18-680-870 od 25.09.2019.godine)

– potpisana  i overena projektna prijava.

– potpisan  i ovjeren  budžet projekta .

 

6. Srpsko istorijsko kulturno društvo „Nikola Vasojević“( br: 18-680-865 od 25.09.2019.godine)           

-potpisana  i overena projektna prijava.

-potpisan  i ovjeren  budžet projekta .

 

7. NVO Crnogorska Iskra ( br: 18-680-867 od 25.09.2019.godine)       

– podaci o iskustvu zaposlenih , odnosno volontera u nevladinoj organizaciji na poslovima koji su predmet projektnog prijedloga;

 

Nevladine organizacije, sa ove liste, dužne su da otklone utvrđene nedostatke u roku od pet dana, od dana dostavljanja obavještenja .

 Ukoliko se utvrđeni nedostaci ne otklone u roku konkursna prijava se odbacuje.

Dopunu prijave, odnosno dokumentaciju je potrebno dostaviti na  šalteru  Građ anskog biroa  sa adresom I  naznakom:

 

OPŠTINA BERANE

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

IV crnogorske brigade br 1

84300 Berane

 

sa napomenom: NE OTVARATI – Dopuna prijave na Javni konkurs za finansiranje projekata / programa nevladinih organizacija  u 2019 godini ,  broj 01-031-2634.

                                                                                    

                                                                                                                PREDSJEDNIK KOMISIJE

                                                                                                                             Marko Lalević