На основу члана 32г став 2 Закона о невладиним организацијама („Службени лист ЦГ“, бр. 39/11 и 37/17), и члана 24 Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама ( „ Службени лист ЦГ, општински прописи бр: 22/19) , а након завршетка Јавног конкурса број  01-031-2634, објављеног 27.08. 2019. год.  за пријаву пројеката/програма  невладиних организације, Комисија за расподјелу средстава за финансирање пројеката и програма невладиних организација , објављује

 

ЛИСТУ НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈЕ НИЈЕСУ ДОСТАВИЛЕ УРЕДНУ И ПОТПУНУ ПРИЈАВУ,  ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈУ

 

Непотпуне пријаве на Јавни конкурс, доставиле су сљедеће невладине организације:

 

Недостаје :

 

  1. НВО Љепша будућност ( бр: 18/680/876 од 25.09.2019.године)

–  наративни извештај о реализацији пројекта за 2016.годину;

– наративни извештај  о реализацији пројакта  за  2018.годину;

– подаци о искуству запослених , односно волонтера у невладиној организацији на пословима који су предмет пројектног приједлога;

– потписана  и оверена пројектна пријава ;

– потписан и овјерен буџет пројекта.

 

  1. НВО Пробај домаће ( бр:18-680-850 од 24.09.2019.године)

– подаци о искуству запослених , односно волонтера у невладиној организацији на пословима који су предмет пројектног приједлога;

 

  1. Удружење бораца НОР-а 41/45 ОБНОР Беране ( бр:18-680-855 од 24.09.2019.године)

– потписана  и оверена пројектна пријава

– наративни извештај за 2018.годину.

 

4. НВО Центар правих вриједности  (бр: 18-680-875 од 25.09.2019.године)

-потписана  и оверена пројектна пријава.

-прописан и овјерен  буџет пројекта.

-потписану и овјерену изјаву о непостојању вишеструког финансирања .

– подаци о искуству запослених , односно волонтера у невладиној организацији на пословима који су предмет пројектног приједлога;

 

  1. НВО Школа спорта ИВА ( бр: 18-680-870 од 25.09.2019.године)

– потписана  и оверена пројектна пријава.

– потписан  и овјерен  буџет пројекта .

 

6. Српско историјско културно друштво „Никола Васојевић“( бр: 18-680-865 од 25.09.2019.године)           

-потписана  и оверена пројектна пријава.

-потписан  и овјерен  буџет пројекта .

 

7. НВО Црногорска Искра ( бр: 18-680-867 од 25.09.2019.године)       

– подаци о искуству запослених , односно волонтера у невладиној организацији на пословима који су предмет пројектног приједлога;

 

Невладине организације, са ове листе, дужне су да отклоне утврђене недостатке у року од пет дана, од дана достављања обавјештења .

 Уколико се утврђени недостаци не отклоне у року конкурсна пријава се одбацује.

Допуну пријаве, односно документацију је потребно доставити на  шалтеру  Грађ анског бироа  са адресом И  назнаком:

 

ОПШТИНА БЕРАНЕ

Комисија за расподјелу средстава невладиним организацијама

IV црногорске бригаде бр 1

84300 Беране

 

са напоменом: НЕ ОТВАРАТИ – Допуна пријаве на Јавни конкурс за финансирање пројеката / програма невладиних организација  у 2019 години ,  број 01-031-2634.

                                                                                    

                                                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                                                             Марко Лалевић