CRNA GORA
SKUPŠTINA OPŠTINE BERANE
Odbor za izbor i imenovanja
Broj: 02-030-339
Berane, 15. 06.2015. godine

Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Berane, na sjednici održanoj 12. 06. 2015. godine, u skladu sa članm 28 Zakona o elektronskim medijima (‘’Sl. List CG’’ br. 46/10, 40/11, 53/11) i članom 31 Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter Radio Berane (’’Sl. L.ist CG’’ – opštinski propisi br. 16/11), razmatrao je prispjele predloge za izbor  članova Savjeta Radio Berana i  objavljuje

Listu kandidata za izbor članova Savjeta Radio Berana

 

  1. Dragoslav Šćekić
  2. Aleksandra Osmajlić
  3. Dejan Martinović
  4. Nebojša Babović
  5. Milutin Mićović
  6. Maja Garović
  7. Maja Deletić

Odbor je uvidom u dostavljenu dokumentaciju konstatovao da su svi predlozi dostavljeni blagovremno, uz potrebnu dokumentaciju, koja je propisana Javnim pozivom.

S obzirom da Savjet broji 5 /pet/ članova, a da je predloženo 7 /sedam/, Odbor će na narednoj sjednici od predloženih kandidata, utvrditi Predlog liste za imenovanje Savjeta i dostaviti Skupštini opštine na odlučivanje.

PREDSJEDNIK ODBORA,

                                                                                                               Dragomir Đukić,s.r