ЦРНА ГОРА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ
Одбор за избор и именовања
Број: 02-030-339
Беране, 15. 06.2015. године

Одбор за избор и именовања Скупштине општине Беране, на сједници одржаној 12. 06. 2015. године, у складу са чланм 28 Закона о електронским медијима (‘’Сл. Лист ЦГ’’ бр. 46/10, 40/11, 53/11) и чланом 31 Одлуке о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу Локални јавни емитер Радио Беране (’’Сл. Л.ист ЦГ’’ – општински прописи бр. 16/11), разматрао је приспјеле предлоге за избор  чланова Савјета Радио Берана и  објављује

Листу кандидата за избор чланова Савјета Радио Берана

 

  1. Драгослав Шћекић
  2. Александра Осмајлић
  3. Дејан Мартиновић
  4. Небојша Бабовић
  5. Милутин Мићовић
  6. Маја Гаровић
  7. Маја Делетић

Одбор је увидом у достављену документацију констатовао да су сви предлози достављени благовремно, уз потребну документацију, која је прописана Јавним позивом.

С обзиром да Савјет броји 5 /пет/ чланова, а да је предложено 7 /седам/, Одбор ће на наредној сједници од предложених кандидата, утврдити Предлог листе за именовање Савјета и доставити Скупштини општине на одлучивање.

ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА,

                                                                                                               Драгомир Ђукић,с.р