CRNA GORA
OPŠTINA BERANE
Sekretarijat za sport, kulturu,omladinu i
Saradnju sa nevladinim organizacijama
Broj 18–680-650
U Beranama,10.07.2019. godine

Na osnovu člana 32b stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama (“ Službeni list CG” , broj 037/17, člana 8 stav 1 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Sl. list CG”, br. 41/18), člana 11 stav 1 Odluke o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama (“Službeni list Crne Gore“ br 22/19 ) Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO o b j a v lj u j e :

 

UTVRĐENU LISTU KANDIDATA

NEVLADINIH ORGANIZACIJA KOJE SU ISPUNILE USLOVE ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANA KOMISIJE ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

 

Na osnovu Javnog poziva upućenog nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata za člana/cu Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, koje je Predsjednik opštine uputio 19.06.2019. godine, te nakon uvida u dostavljenu dokumentaciju, utvrđeno je da su nevladine organizacije :

1. NVO Centar kreativnih vještina,
2. NVO Sjeverna zemlja,
3. NVO Centar omladinskih inicijativa,
4. NVO Šansa,
5. NVO Škola sporta IVA predložile

Slobodana Tomaševića iz Berana , kandidata za člana Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama.

Od navedenih nevladinih organizacija, predlog za Slobodana Tomaševića, je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju, te je uvidom utvrđeno, da ispunjava propisane uslove za prihvatanje kandidature.

Odlukom o obrazovanju Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u propisanom roku izabraće se predloženi kandidat .

SEKRETAR
Goran Folić, s.r.