Obavještavamo vlasnike bespravno izgrađenih objekata da je Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sl.list Crne Gore”, br.64/17) stupio na snagu 14.10.2017. godine. Rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju bespravnih objekata je 9 mjeseci od dana stupanja Zakona na snagu tačnije do 14.07.2018. godine.

Postupak legalizacije se pokreće podnošenjem zahtjeva, Sekretarijatu za planiranje i uređenje prostora Opštine Berane, na posebnom obrascu koji se može preuzeti na šalteru Građanskog biroa u zgradi Opštine ili na zvaničnom sajtu Opštine Berane (www.berane.me)

Uz zahtjev je obavezno priložiti:

-Elaborat premjera izvedenog stanja izgrađenog objekta, izrađenog od strane licencirane geodetske organizacije, ovjeren u Katastru

– Dokaz o zabilježbi postojanja objekta u katastarskoj evidenciji, odnosno izvoda iz katastra nepokretnosti ili druge odgovarajuće evidencije nepokretnosti

Nakon isteka propisanog roka, Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora je u obavezi da utvrdi listu bespravnih objekata za koje nije podnijet zahtjev za legalizaciju, odnosno koji nisu ispunili uslove za legalizaciju. u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Lista bespravnih objekata dostavlja se urbanističko-građevinskom inspektoru, radi donošenja rješenja o uklanjanju.
Do uklanjanja objekta vlasnik bespravnog objekta biće dužan da plaća godišnju naknadu za korišćenje prostora jedinici lokalne samouprave kao i uvećane poreze za bespravne objekte.


Takođe obavještavamo da je u toku orto – foto snimanje teritorije Crne Gore i da je značajan dio teritorije već snimljen kao i da se shodno novom Zakonu prije početka građenja objekata podnosi prijava, urbanističko – građevinskoj inspekciji, sa propisanom dokumentacijom.


Svi objekti koji budu, u međuvremenu, izgrađeni ili dograđeni suprotno zakonu, a koji ne budu evidentirani na orto – foto snimku, neće moći da se legalizuju i biće shodno Zakonu uklonjeni.

FORMULARI:

Obrazac 1 – Zahtjev za legalizaciju bespravnog objekta

Obrazac 2 – Zahtjev za legalizaciju dijela bespravnog objekta