Обавјештавамо власнике бесправно изграђених објеката да је Закон о планирању простора и изградњи објеката (“Сл.лист Црне Горе”, бр.64/17) ступио на снагу 14.10.2017. године. Рок за подношење захтјева за легализацију бесправних објеката је 9 мјесеци од дана ступања Закона на снагу тачније до 14.07.2018. године.

Поступак легализације се покреће подношењем захтјева, Секретаријату за планирање и уређење простора Општине Беране, на посебном обрасцу који се може преузети на шалтеру Грађанског бироа у згради Општине или на званичном сајту Општине Беране (www.berane.me)

Уз захтјев је обавезно приложити:

-Елаборат премјера изведеног стања изграђеног објекта, израђеног од стране лиценциране геодетске организације, овјерен у Катастру

– Доказ о забиљежби постојања објекта у катастарској евиденцији, односно извода из катастра непокретности или друге одговарајуће евиденције непокретности

Након истека прописаног рока, Секретаријат за планирање и уређење простора је у обавези да утврди листу бесправних објеката за које није поднијет захтјев за легализацију, односно који нису испунили услове за легализацију. у складу са Законом о планирању простора и изградњи објеката. Листа бесправних објеката доставља се урбанистичко-грађевинском инспектору, ради доношења рјешења о уклањању.
До уклањања објекта власник бесправног објекта биће дужан да плаћа годишњу накнаду за коришћење простора јединици локалне самоуправе као и увећане порезе за бесправне објекте.


Такође обавјештавамо да је у току орто – фото снимање територије Црне Горе и да је значајан дио територије већ снимљен као и да се сходно новом Закону прије почетка грађења објеката подноси пријава, урбанистичко – грађевинској инспекцији, са прописаном документацијом.


Сви објекти који буду, у међувремену, изграђени или дограђени супротно закону, а који не буду евидентирани на орто – фото снимку, неће моћи да се легализују и биће сходно Закону уклоњени.

ФОРМУЛАРИ:

Образац 1 – Захтјев за легализацију бесправног објекта

Образац 2 – Захтјев за легализацију дијела бесправног објекта