Broj: 05-102/21-84
Berane, 29.01.2021. godine

Na osnovu članova 3 i 4 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu (“Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi”, br. 054/19 od 30.12.2019. godine), Komisija za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu rapisuje

JAVNI KONKURS
ZA RASPODJELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE BERANE ZA 2021. GODINU
OPREDIJELJENIH ZA PODRŠKU ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU

1. Pozivaju se žene koje žele da započnu vođenje sopstvenih preduzeća ili sopstvene djelatnosti, kao i žene koje su kao fizička lica registrovane kod nadležnih organa za obavljanje privredne djelatnosti, odnosno žene preduzetnice i privredna društva u kojima su žene nosioci biznisa (osnivač i istovremeno izvršni direktor ili jedan od osnivača i istovremeno izvršni direktor mora biti žena), (u daljem tekstu: preduzetnice), sa prebivalištem, odnosno sjedištem na teritoriji opštine Berane da dostave svoje prijave na Konkurs za raspodjelu sredstava iz budžeta Opštine Berane opredijeljenih za podršku ženskom preduzetništvu.

2. Ukoliko žena podnosilac prijave nema registrovanu djelatnost, u slučaju da joj sredstva budu odobrena, mora svoju djelatnost registrovati u neki od oblika koji predviđa Zakon o privrednim društvima ili na način definisan pravilima djelatnosti kojom namjerava da se bavi (zanatlije, poljoprivrednici i sl.) najkasnije do dana potpisivanja ugovora.

3. Sredstva namijenjena Budžetom opštine raspodjeljuju se za biznis ideje kojima se:

• podstiče ekonomski razvoj opštine,
• predviđa otvaranje novih radnih mjesta,
• podstiče razvoj poljoprivrede i ruralnog područja (unapređenjem stočarstva, voćarstva, vinogradarstva, ratarstva, povrtlarstva, realizacijom programa na ruralnom području, zaštitom poljoprivrednog zemljišta, korišćenjem plodnog zemljišta),
• podstiče razvoj organske poljoprivredne proizvodnje,
• stvaraju uslovi i podstiče razvoj turizma,
• doprinosi afirmaciji i valorizaciji kulturnog potencijala, tradicije i klturne posebnosti opštine, podizanja nivoa urbane kulture i očuvanja kulturne baštine,
• doprinosi očuvanju životne sredine i održivog razvoja.

VISINA PODRŠKE

Za podršku ženskom preduzetništvu Budžetom Opštine Berane opredijeljeno je 10.000 eura, za 2021. godinu.

Maksimalan iznos dodijeljenih sredstava za jednu biznis ideju ne može iznositi više od 50% od ukupnog iznosa predviđenog Budžetom Opštine za podršku ženskom preduzetništvu.

Preduzetnica može konkurisati za ukupan iznos ili dio sredstava za realizaciju aktivnosti ili biznis ideje i dužna je to naznačiti. Jedna preduzetnica može konkurisati sa najviše dvije biznis ideje, a može biti podržana samo jedna biznis ideja.

4. Konkurs za raspodjelu sredstava je otvoren 45 dana od dana njegovog objavljivanja, odnosno od 29.01.2021. godine. Konkurs će biti objavljen na oglasnoj tabli i na sajtu Opštine Berane, preko lokalnog javnog emitera i na drugi pogodan način.

5. Prijava na konkurs se podnosi Komisiji i predaje u Pisarnici Opštine Berane.

6. U zapečaćenoj koverti, preduzetnice koje započinju biznis prilažu sledeća dokumenta:

– Prijavu za dodjelu bespovratnih sredstava sa detaljnim opisom predložene biznis ideje (Obrazac 1)
– Biografiju
– Ovjerenu kopiju lične karte
– Potvrdu o neosuđivanoti za krivična djela protiv privrede i krivična djela protiv imovine
– Pismo preporuka ili namjera
– Tri štampane i jednu elektronsku verziju biznis plana na CD-u.

U zapečaćenoj koverti, preduzetnice koje planiraju razvoj poslovanja prilažu sledeća dokumenta:

– Prijava za dodjelu bespovratnih sredstava (Obrazac 1)
– Izrađen biznis plan (Obrazac 2)
– Ovjerena kopija lične karte
– Potvrda o neosuđivanosti za krivična djela protiv privrede i krivična djela protiv imovine
– Pismo preporuka ili namjera
– Tri štampane i jednu elektronsku verziju biznis plana na CD-u
– Rješenje o upisu krajnjeg korisnika u sudski registar, odnosno registar nadležnog opštinskog organa
– Rješenje o registraciji za PDV ako jekrajnji korisnikobveznik PDV-a
– Važeći Statut društva
– Original ili ovjerena kopija obrasca ovjerenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje (OP) i važeći karton deponovanih potpisa
– Potvrda Poreske uprave o urednom izmirivanju poreza i doprinosa ne starija od 30 dana
– Komplet obrazaca za godišnje račune (Bilans stanja, Bilans uspjeha, Bruto bilans (Zaključni list), Analitika kupaca i dobavljača za prethodnu godinu, izuzev kod preduzetnica koje nijesu u obavezi da sastavljaju finansijske izvještaje
– Odgovarajući obrazac za poslednji mjesec uplate poreza i doprinosa za zaposlene ovjeren od Poreske uprave, kao dokaz o broju zaposlenih.

7. Biznis ideje koje se neće podržati su:

– Aktivnosti koje su u nadležnosti ili odgovornosti Vlade, kao što je formalno obrazovanje, formalna zdravstvena zaštita i sl.
– Biznis ideje kojima se traže finanijska sredstvaza kupovinu i raspođelu humanitarne pomoći
– Biznis ideje koje se isključivo temelje na jednokratnoj izradi, pripremi i štampanju knjiga, brošura, biltena, časopisa i slično, ukoliko objava takvih publikacija nije dio nekog šireg programa ili sveobuhvatnijih i kontinuiranih aktivnosti
– Aktivnost koja se smatra nezakonitom ili štetnom po okolinu i opasnom po ljudsko zdravlje: igre na sreću, duvan, alkoholna pića (izuzev proizvodnje vina i voćnih rakija)

8. Komisija vrši dodjelu sredstava za biznis ideje na osnovu pristiglih prijava na konkurs, cijeneći kriterijume propisane članovima 20 i 21 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu (Službeni list CG – Opštinski propisi, br. 054/19 od 30.12.2019. godine).

Za sva dodatna pitanja, kontakt osoba je Danijela Marković

 

PREDSJEDNICA KOMISIJE
Danijela Marković

 

Ovdje možete preuzeti obrasce za podnošenje zahtjeva za žensko preduzetništvo:

Obrazac 1

Obrazac 2