Pravo učešća na konkursu  za dodjelu stipendije  mogu ostvariti studenti na osnovnim i postdiplomskim studijama,  koji su državljani  Crne Gore,  imaju prebivalište na teritoriji opštine Berane najmanje godinu dana prije raspisivanja konkursa, imaju prosječnu ocjenu najmanje 9,00  tokom studiranja, i koji nisu u radnom odnosu.

Opština Berane će u školskoj 2018/2019. godini, stipendirati 20 studenata osnovnih  i  5 studenata postdiplomskih studija.

Kandidati koji konkurišu za dodjelu stipendije, uz prijavu na konkursu prilažu sledeću dokumentaciju, i to:

  • uvjerenje o državljanstvu ili fotokopija biometrijske lične karte,
  • potvrdu o upisu godine studija na osnovnim, odnosno postdiplomskim studijama,
  • potvrdu o položenim ispitima iz prethodnih godina,
  • potvrdu o ostvarenoj prosječnoj ocjeni tokom studija,
  • potvrdu o prebivalištu.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Opština Berane, Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Berane, ul. IV Crnogorske brigade br.1 sa naznakom, “Konkurs za dodjelu stipendija studentima talentima”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Kompletan tekst konkursa možete preuzeti ovdje: