CRNA GORA

OPŠTINA BERANE

Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i saobraćaj

Broj: 16-340-49

Berane, 29.08.2017. godine

Na osnovu člana 5 i 6 Odluke o gradskom i prigradskom linijskom prevozu putnika (“Sl.list RCG”-opštinski propisi br. 34/06 i 18/11), Sekretarijat za komunalno-stambene poslove i saobraćaj Oštine Berane, objavljuje

K O N K U R S

O dodjeli linija u prigradskom linijskom prevozu putnika  opštine Berane po Planu linija

Br. linije          Naziv linije

 1. Berane-Šekular
 2. Berane-Kaludra
 3. Berane-D.Ržanica
 4. Berane-Mašte-Babino-Zagrađe-Berane
 5. Berane-Kurikuće
 6. Berane-Bubanje
 7. Berane-Zagorje

Potreban broj vozila po liniji – 1 (jedno)

Linije se ustupaju na period od 3 (tri) godine

 1. Opšti uslovi Konkursa

Pravo učešća na Konkursu imaju privredna društva ili preduzetnici koji su registrovani za obavljanje ove djelatnosti i posjeduju Licencu za obavljanje gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika i izvode licence za vozila izdate od strane nadležnog organa.

Učesnici Konkursa su dužni da uz prijavu na Konkurs dostave sledeće:

 • Dokaz o Licenci za javni prevoz putnika u gradskom I prigradskom linijskom prevozu putnika (Licenca za međunarodni prevoz putnika);
 • Dokaz o izvodu licence za obavljanje gradskog i prigradskog prevoza za vozila kojim konkurišu za određenu liniju;
 • Cijenu prevoza za svaku liniju za koju konkurišu;
 • Planirani red vožnje za svaku liniju za koju konkurišu;
 • Cijenu prevoza za pojedine kategorije putnika (đaci, studenti, penzioneri, lica sa posebnim potrebama i dr.)
 1. Vrijeme i mjesto uvida u Plan linija u prigradskom prevozu na teritoriji Opštine Berane

Uvid u Plan linija ili preuzimanje istog može se obaviti u Opštini Berane, kancelariji broj 11, svakog radnog dana od 7-15 časova.

 1. Kriterijumi za izbor najpovoljnije ponude

Ako dva ili više prevoznika konkurišu za istu liniju i ispunjavaju uslove sa konkursa, najpovoljnijom ponudom smatraće se ponuda vrednovana na osnovu sledećih kriterijuma:

 • Starost autobusa:
 • Do 5 godina- 30 bodova;
 • Od 5-10 godine- 25 bodova;
 • Od 10-15 godina- 20 bodova;
 • I preko 15 godina-15 bodova.

             Cijena prevoza:

 • Najniža ponuđena cijena-30 bodova;
 • Za svaku sledeću ponudu smanjuje se za 5 bodova.

             Ponuđene povlastice za đake, studente, penzionere, lica sa posebnim potrebama i dr.-5 bodova;

             Broj polazaka na liniji:

 • Za svaki ponuđeni polazak predviđen javnim konkursom – 1 bod;
 • A za svaki polazak ponuđen preko minimalnog broja predviđenog Planom linija – 5 bodova.

             Ostale pogodnosti (posebna ponuda prevoznika)-5 bodova

U slučaju jednakog broja bodova po kriterijumu, prednost ima ponuđač koji je ponudio:

             Nižu cijenu prevoza na svim linijama;

             Veći broj linija u prigradskom prevozu.

Prevoznik-ponuđač može ponuditi veći broj polazaka od minimalno utvrđenog broja polazaka.

 1. Podnošenje ponuda

Ponude se podnose neposredno dostavom na pisarnici opštine Berane, u zatvorenim kovertama sa naznakom “za konkurs-ne otvaraj”, najkasnije do 15.09.2017.godine.

Svu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Neblagovremene ponude, kao i ponude uz koje nijesu priloženi traženi dokazi neće se razmatrati.

 1. Vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda obaviće Komisija za sprovođenje Konkursa u prisustvu ponuđača 19.09.2017 godine, u Maloj Sali opštine Berane u 12 časova.

 1. Rok za donošenje odluke o dodjeli linija

Komisija za sprovođenje konkursa za dodjelu linija će u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda razmotriti prispjele ponude, sačiniti izvješaj i predložiti najpovoljnijeg ponuđača za svaku liniju i isti dostaviti nadležnom organu, koji će donijeti rješenje o dodjeli linija.

 1. Rok za podnošenje reda vožnje na ovjeru izabranog ponuđača

Najpovoljniji ponuđač je dužan da u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema rješenja kojim mu se povjerava linija za obavljanje prevoza u gradskom i prigradskom saobraćaju, dostavi red vožnje ovom organu na ovjeru

Cjenovnik usluga, sačinjen u skladu sa ponudom, prevoznik je dužan dostaviti nadležnom organu za poslove saobraćaja na ovjeru u roku od 7 (sedam) dana od dana dobijanja rješenja.

Bliže informacije mogu se dobiti u prostorijama SO-e Berane, Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i saobraćaj, kancelarija br. 11 ili na kontakt telefon 051-233-356.

Kontakt osoba: Darko Mališić

SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNO-STAMBENE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

print