ЦРНА ГОРА

ОПШТИНА БЕРАНЕ

Секретаријат за комунално-стамбене послове,

саобраћај и заштиту животне средине

Број: 16-340-110

Беране, 10.09.2019. године

 

На основу члана 5 и 6 Одлуке о градском и приградском линијском превозу путника (“Сл.лист РЦГ”-општински прописи бр. 34/06 и 18/11), Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине Општине Беране, објављује

 

К О Н К У Р С

О додјели линија у линијском приградском превозу путника

општине Беране по Плану линија

 

Бр. линијеНазив линије
1.Беране-Шекулар
2.Беране-Калудра
3.Беране-Д.Рженица
4.Беране-Маште-Бабино-Заграђе
5.Беране-Курикуће
6.Беране-Бубање
7.Беране-Загорје
8.Беране-Дапсиће
9.Беране-Виницка

 

Потребан број возила по линији – 1 (једно)

Линије се уступају на период од 3 (три) године

 1. Општи услови Конкурса

Право учешћа на Конкурсу имају привредна друштва или предузетници који су регистровани за обављање ове дјелатности и посједују Лиценцу у унутрашењем локалном друмском саобраћају за обављање линијског градског и приградског превоза путника и изводе лиценце за возила издате од стране надлежног органа.

Учесници Конкурса су дужни да уз пријаву на Конкурс доставе следеће:

 • Доказ о Лиценци у унутрашњем локалном друмском саобраћају за обављање линијског градског и приградског превоза путника;
 • Доказ о изводу лиценце за обављање линијског градског и приградског превоза за возила којим конкуришу за одређену линију;
 • Цијену превоза за сваку линију за коју конкуришу;
 • Планирани ред вожње за сваку линију за коју конкуришу;

Цијену превоза за поједине категорије путника (ђаци, студенти, пензионери, лица са посебним потребама и др.)

2. Вријеме и мјесто увида у План линија у приградском превозу на територији Општине Беране

Увид у План линија или преузимање истог може се обавити у Општини Беране, канцеларији број 20, сваког радног дана од 7-15 часова.

3. Критеријуми за избор најповољније понуде

Ако два или више превозника конкуришу за исту линију и испуњавају услове са конкурса, најповољнијом понудом сматраће се понуда вреднована на основу следећих критеријума:

 • Старост аутобуса:
 • До 5 година- 30 бодова;
 • Од 5-10 године- 25 бодова;
 • Од 10-15 година- 20 бодова;
 • И преко 15 година-15 бодова.
 • Цијена превоза:
 • Најнижа понуђена цијена-30 бодова;
 • За сваку следећу понуду смањује се за 5 бодова.
 • Понуђене повластице за ђаке, студенте, пензионере, лица са посебним потребама и др.-5 бодова;
 • Број полазака на линији:
 • За сваки понуђени полазак предвиђен јавним конкурсом – 1 бод;
 • А за сваки полазак понуђен преко минималног броја предвиђеног Планом линија – 5 бодова.
 • Остале погодности (посебна понуда превозника)-5 бодова

У случају једнаког броја бодова по критеријуму, предност има понуђач који је понудио:

 • Нижу цијену превоза на свим линијама;
 • Већи број линија у приградском превозу.

Превозник-понуђач може понудити већи број полазака од минимално утврђеног броја полазака.

4. Подношење понуда

Понуде се подносе непосредно доставом на писарници општине Беране, у затвореним ковертама са назнаком “за конкурс-не отварај”, најкасније до 30.09.2019.године.

Сву документацију доставити у оригиналу или овјереној фотокопији.

Неблаговремене понуде, као и понуде уз које нијесу приложени тражени докази неће се разматрати.

5. Вријеме и мјесто јавног отварања понуда

Отварање понуда обавиће Комисија за спровођење Конкурса у присуству понуђача 03.10.2019 године, у Малој Сали општине Беране у 12 часова.

6. Рок за доношење одлуке о додјели линија

Комисија за спровођење конкурса за додјелу линија ће у року од 15 дана од дана отварања понуда размотрити приспјеле понуде, сачинити извјешај и предложити најповољнијег понуђача за сваку линију и исти доставити надлежном органу, који ће донијети рјешење о додјели линија.

7. Рок за подношење реда вожње на овјеру изабраног понуђача

Најповољнији понуђач је дужан да у року од 7 (седам) дана од дана пријема рјешења којим му се повјерава линија за обављање превоза у градском и приградском саобраћају, достави ред вожње овом органу на овјеру.

Цјеновник услуга, сачињен у складу са понудом, превозник је дужан доставити надлежном органу за послове саобраћаја на овјеру у року од 7 (седам) дана од дана добијања рјешења.

Ближе информације могу се добити у просторијама СО-е Беране, Секретарјата за комунално-стамбене послове, саобраћаји заштиту животне средине, канцеларија бр.  20  или на контакт телефон 051-233-356.

Контакт особа: Радомир Ћорац

 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ, САОБРАЋАЈ

И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ