Uprava za dijasporu objavljuje javni poziv za dostavljanje inicijative za dodjelu nagrada iseljenicima i organizacijama iseljenika

Na osnovu čl. 34 Zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima i Pravilnika o kriterijumima i postupku dodjele nagrada iseljenicima i organizacijama iseljenika (u daljem tekstu Pravilnik), Uprava za dijasporu poziva iseljenike, organizacije iseljenika, građane, grupe građana, privredna društva, nevladine organizacije, udruženja i druge subjekte iz Crne Gore i inostranstva da predlože iseljenika ili organizaciju iseljenika, za sljedeće nagrade, za 2017. godinu:

– Nagrada za očuvanje državnog identiteta i pripadnosti Crnoj Gori;
– Nagrada za doprinos u oblasti kulture;
– Nagrada za doprinos u oblasti diplomatije i promocije Crne Gore;
– Nagrada za doprinos unapređenju privrednog partnerstva sa Crnom Gorom;
– Nagrada za dobročinstvo;
– Nagrada za doprinos u oblasti sporta.
Nagrade se dodjeljuju svake druge godine u okviru manifestacije “Dani iseljenika”.
Pravo dostavljanja inicijative, tj. predlaganja imaju svi iseljenici i organizacije iseljenika Crne Gore, kao i građani, grupe građana, privredna društva, nevladine organizacije, udruženja i drugi subjekti iz Crne Gore i inostranstva.

Podnijete inicijative razmatra komisija koju obrazuje Uprava (u daljem tekstu: Komisija), sa aspekta potpunosti, obrazloženja i dokumentacije i, na osnovu kriterijuma propisanih Zakonom o saradnji Crne Gore sa iseljenicima i Pravilnikom, vrednuje doprinos, rezultate i zasluge kandidata za koje je podnijeta inicijativa, na osnovu čega priprema predlog kandidata za nagradu Upravi za dijasporu.

Konkursna dokumentacija se predaje elektronskim putem, lično ili poštom u zapečaćenoj koverti na adresu: Uprava za dijasporu (MVP), Bulevar revolucije 15, 81 000 Podgorica, Crna Gora sa naznakom: Javni poziv za dostavljanje inicijative za dodjelu nagrada iseljenicima i organizacijama iseljenika. Za više informacija možete se obratiti Upravi za dijasporu putem elektronske pošte dijaspora@mfa.gov.me ili telefona 020 416 391.

Javni poziv je otvoren 25. 01. 2017. godine i objavljen na internet stranici Uprave za dijasporu (MVP):

Rok za dostavu predloga je 25. 02. 2017. godine do 17č.

Podnosilac inicijative na Javni poziv mora dostaviti uredno popunjeni obrazac Prijave na Javni poziv koji se može preuzeti OVDJE, sa detaljnim obrazloženjem i dokumentacijom.

Razmatranje dostavljenih inicijativa za dodjelu nagrada, Komisija će obaviti u roku od najviše 90 dana od dana zaključenja konkursa, a spisak dobitnika nagrada biće objavljen na sajtu Uprave za dijasporu.

Konkursna dokumentacija koja se dostavi nakon predviđenog roka neće se uzeti u razmatranje.

UPRAVA ZA DIJASPORU

DIREKTOR

mr Predrag Mitrović