CRNA GORA

OPŠTINA Berane

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama


Na osnovu člana 4. Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama ( „Sl. list RCG – opštinski propisi“, br 34/13 ), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama r a s p i s u j e


JAVNI KONKURS

za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama
za 2017. godinu


Pravo učešća na Konkurs imaju nevladine organizacije koje su , do dana raspisivanja Konkursa , registrovane u Crnoj Gori , a imaju sjedište u Beranama.
Sredstva planirana Budžetom Opštine Berane u iznosu od 30.000 € raspodjeljuju se nevladinim organizacijama čiji projekti – programi doprinose ostvarivanju utvrdjenih ciljeva u strateškim dokumentima, programima i planovima Opštine, kojima se, naročito :
Obezbjeđuje raznovrsnost, viši nivo i kvalitet usluga u oblasti socijalne i dječije zaštite i drugih oblika zaštite;
Doprinosi afirmaciji i valorizaciji kulturnog potencijala, tradicije i kulturne posebnosti opštine, podizanje nivoa urbane kulture i očuvanje kulturne baštine ;
Doprinosi očuvanju životne sredine i održivog razvoja .

Doprinosi razvoju demokratije i vladavini prava.

Podsticanje ekonomskog razvoja Opštine.

Veća uključenost mladih u procesu odlučivanja.

Unapređivanje rada lokalne samouprave, ostvarivanje principa transparentnosti i odgovornosti u radu organa.

Prioriteti su utvrđeni u skladu sa članom 8 pomenute Odluke .


3.0. Nevladina organizacija može konkurisati za ukupan iznos ili za dio sredstava za realizaciju aktivnosti iz projekta i dužna je da to naznači.
4.0 Nevladina organizacija podnosi prijavu na Konkurs na propisanom obrascu prijave i aplikacione forme projekta koji se mogu dobiti na pisarnici Opštine, radnim danom od 07 do 15 časova i na WEB stranici Opštine Berane (
www.berane.me) .

5.0 Uz prijavu, u zapečaćenoj koverti, se prilaže:
– dokaz da je nevladina organizacija registrovana u Crnoj Gori i da ima sjedište u opštini Berane
( Rješenje o registraciji) ;
– statut organizacije;

– kratak opis nevladine organizacije sa podacima o prethodno realizovanim projektima;
– projekat ili program sa kojim nevladina organizacija konkuriše za dodjelu sredstava i na CD-u;
– garanciju (izjavu) ovlašćenog lica za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije da od drugog donatora nije dobila sredstva ili dio sredstava za realizaciju projekta koji kandiduje;
– izjavu da li je nevladina organizacija kandidovani projekat predala drugom donatoru na razmatranje u predhodnom periodu ili u vrijeme predaje na konkurs Opštini;
– ovjerena kopija finansijskog izvještaja – bilans stanja i bilans uspjeha za prethodnu godinu.
Nevladina organizacija koja je, za realizaciju projekata, koristila budžetska sredstva po konkursu u prethodnoj godini, prilaže i izvještaj o realizaciji projekta, sa detaljnim opisom faza realizacije i detaljnim obrazloženjem eventualnih odstupanja, uključujući i finansijski izvještaj sačinjen na posebnom obrascu koji se može dobiti na pisarnici Opštine ili na opštinskom sajtu
www.berane.me .

Ukoliko nevladina organizacija ne dostavi narativni i finansijski izvještaj, ne može učestvovati u raspodjeli sredstava za godinu u kojoj se sredstva raspodjeljuju.
Prijave na Konkurs sa projektom i pratećom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti neposredno na pisarnici ili putem pošte , na adresu: Opština Berane, Sekretarijat za sport, kulturu, mlade i saradnju sa NVO, ul: IV crnogorske br.1 .

6.0- Minimalan iznos sredstava koji se dodjeljuje za projekat nevladinoj organizaciji, ne može biti manji od 50% od traženog iznosa za finansiranje tog projekta.
6.1.- Maksimalan iznos dodijeljenih sredstava za projekat nevladinoj organizaciji, ne može iznositi više od 20% od ukupnog iznosa predviđenog Budžetom za finansiranje projekata nevladinih organizacija osim, izuzetno, kada se radi o posebno značajnom i kvalitetnom projektu.
6.2. Komisija je dužna da donese odluku o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama u roku od 30 dana od dana isteka konkursa .
6.3. Odluka o raspodjeli sredstava biće dostavljena učesnicima konkursa, objavljujena na web sajtu Opštine, istaknuta na oglasnoj tabli opštine , objavljena preko lokalnog javnog emitera, i na drugi pogodan način.
7.0 Raspodjelu sredstava vrši Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama Opštine Berane u sastavu: Dragutin Joksimović, predsjednik; Jojić Zoran, član; Vida Ivanović, član; Zoran Milović, član; Marinko Barjaktarović, član; Anđela Knežević, član i Velimir Ralević, član.
Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja .
„ Dan otvorenih vrata” će se održati 16.2.2017. godine u Velikoj Sali opštine Berane sa početkom u 12 časova .

KONKURS-NVO-Berane-raspodjela-sredstava-Nevladinim-organizacijama-za-2016.-godinu

KONKURS-NVO-Berane-raspodjela-sredstava-Nevladinim-organizacijama-za-2017.godinu

Obrazac-br-II-2017

prijavni-formular-Aplikacija

Obrazac-za-narativni-izvjetaj-NVO-2017-Berane-1