OPŠTINA BERANE

Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj
Upućuje javni

P O Z I V

Građanima, Mjesnim zajednicama, Sindikatu, NVO, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju

NACRTA

ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE BERANE ZA 2019. GODINU

Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu se dostaviti Sekretarijatu za finansije i ekonomski razvoj opštine Berane, ulica IV Crnogorske br. 1 Berane ili na faks: 051/233-357, kao i na imejl: finansije@berane.co.me od 12.09.2019. do 26.09.2019. godine do 12 časova.

Materijal možete podići u Sekretarijatu za finansije i ekonomski razvoj Opštine Berane.