Na osnovu člana 57 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list RCG“,br.42/03, 28/04  i  75/05 i 13/06 i „Sl.list CG“,br.88/09  i  03/10  i 38/12 i 10/14), člana 57 i 60 Statuta opštine Berane („Sl.list RCG-opštinski propisi“,br.21/04, 34/06  i „Sl.list CG-opštinski propisi“,br.06/11), člana 7 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama („Sl. list CG – opštinski propisi“, br 34/13 ) Predsjednik Opštine Berane upućuje

 

JAVNI POZIV

Nevladinim organizacijama za predlaganje dva člana, predstavnika nevladinih organizacija u Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama

 

Pravo predlaganja kandidata za članove komisije iz reda nevladinih organizacija imaju nevladine organizacije koje su registrovane u Crnoj Gori a svoju djelatnost ostvaruju na teritoriji Opštine Berane, a čiji projekti doprinose ostvarivanju utvrđenih ciljeva u strateškim dokumentima, programima i planovima Opštine Berane.

Za članove Komisije biraju se dva člana predstavnika nevladinih organizacija.

Kandidata za člana Komisije može da predloži nevladina organizacija koja ispunjava sljedeće uslove:

– da je upisana u registar nevladinih organizacija kod nadležnog Ministarstva, najmanje godinu   dana prije objavljivanja javnog poziva;

–  da ima sjedište na teritoriji Opštine Berane;

– da je u prethodnoj godini realizovala jedan ili više projekata, učestvovala u najmanje jednoj kampanji ili realizovala najmanje dvije jednokratne akcije;

Nevladina organizacija koja predlaže kandidata dužna je da dostavi sledeće dokaze:

  • ovjerenu kopiju rješenja upisa u registar nevladinih organizacija kod nadležnog Ministarstva
  • fotokopiju lične karte
  • biografiju kandidata
  • kopiju Statuta i osnivačkog akta organizacije
  • dokaz o realizovanim projektima ili aktivnostima u prethodnoj godini, ugovor o finansiranju, brošure, flajeri, lifleti, novinski članci i slično;
  • izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije da u organu upravljanja nevladine organizacije većinu ne čine javni funkcioneri u smislu zakona kojim se uređuje sprječavanje sukoba interesa, lokalni službenici ili namještenici, niti članovi organa upravljanja političke partije.
  • izjavu kandidata da nije član političke partije ili javni funkcioner
  • izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana Komisije

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata za člana Komisije.

Iz jedne nevladine organizacije u Komisiju može biti imenovan samo jedan predstavnik.

Član Komisije iz reda  nevladinih organizacija ne može biti odbornik, poslanik ili član organa upravljanja političke partije.

Član Komisije koji je predstavnik nevladinih organizacija ne može učestvovati u odlučivanju o projektu nevladine organizacije čiji je član.

Predlog sa dokumentacijom dostavlja se Službi predsjednika u zatvorenoj koverti, na šalter Građanskog biroa sa naznakom ,,Predlog kandidata nevladine organizacije za člana Komisije za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija“ ili putem pošte, u roku od 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Ako nevladina organizacija ili predloženi kandidat ne ispunjavaju uslove predviđene ovim pozivom ili predlog kandidata nije podnesen u predviđenom roku, takvi predlozi se neće razmatrati.

Javni poziv se objavljuje na oglasnoj tabli Opštine Berane, veb sajtu Opštine i preko lokalnog javnog emitera.

 

 

Broj: 01-031-3369                                                                                                          PREDSJEDNIK

Berane, 29.11.2016.godine                                                                                        Dragoslav Šćekić

print