CRNA GORA

OPŠTINA BERANE

Sekretarijat za sport , kulturu,omladinu i

Saradnju a NVO

Broj: 18–056/20

U Beranama,04.12.2020.god.

NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

U skladu sa članom 32a stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Sl.list CG “, br. 39/11 i 37/17),člana 4 stav 2  Odluke o kriterijumima , načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama( “ Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br: 22/19) i Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama (Službeni list CG – opštinski propisi  , broj 54/19), Sekretarijat za sport , kulturu, omladinu i saradnju sa nevladinim organizacijama

 u p u ć u  j  e

J A V N I  P O Z I V

Zainteresovanim nevladinim organizacijama za obavljanje prethodnih konsultacija,  u cilju pripreme prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa  i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2021. godini.

Konsultacije, sa predstavnicima nevladinih organizacija, će se održati, u skladu sa preporukama Nacionalnog koordinacionog tijela ( NKT) , elektronskim putem .

Vaše predloge i sektorske analize u cilju određivanja prioritetnih oblasi finansiranja u 2021 godini  možete dostaviti na adresu : sport@berane.co.me , zaključno sa 19.12.2020 god.

Molimo vas, da vašim predlogom i dostavljanjem ispunjenog obrasca sektorske analize, date doprinos pripremi prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2021. Godini.

Obrazac sektorske analize možete preuzeti ovdje .

Srdačno,

                                                                                                                SEKRETAR

                                                                                                                Goran Folić