CRNA GORA

Skupština opštine Berane

Odbor za izbor i imenovanja

Broij: 02-030-189

Berane, 04.04.2016. godine

Na osnovu člana 14 i 23. Odluke o Etičkoj komisiji za izabrane predstavnike i funkcionere (“Sl. list CG“–Opštinski propisi br. 40/10), Odbor za izbor i imenovanje Skupštine opštine Berane upućuje ponovni

 JAVNI   POZIV

JU „Centar za kulturu“ Berane

da u roku od 30 dana od dana objavljivanja dostavi predlog za izbor kandidata za člana Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere

 Za člana Etičke komisije može biti izabrano lice koje:

–   posjeduje visoke etičke vrijednosti i uživa ugled i poštovanje u svojoj sredini;

–   ima prebivalište na teritoriji opštine Berane.

 Za člana Etičke komisije ne može biti izabrano lice koje je:

–   izabrani predstavnik ili funkcioner, u smislu odredaba Etičkog kodeksa izabranih predstavnika i funkcionera;

–   funkcioner ili član organa političke partije (predsjednik partije, članovi predsjedništva, njihovi zamjenici, članovi  izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi partijski funkcioner;

–  pravosnažno osuđeno za krivično djelo koja ga čine nepodobnim za članstvo u Etičkoj komisiji.

Ovlašćeni predlagač je obavezan da u predlogu navede: ime i prezime kandidata, druge lične podatke, podatke o prebivalištu, kraću biografiju i obrazloženje predloga.

Ovlašćeni predlagač, uz predlog, dostavlja:

– potpisanu izjavu kandidata da ispunjava uslove za člana Etičke Komisije (da nije u sukobu interesa);

– dokaz o prebivalištu kandidata (uvjerenje o prebivalištu izdato od  MUP-a – PJ Berane);

– izjavu kandidata da prihvata kandidaturu.

Ovlašćeni predlagač predlog dostavlja u zatvorenoj koverti preko Građanskog biroa opštine Berane na adresu: Skupština opštine Berane – Odboru za izbor i imenovanja.

Rok za predlaganje kandidata je 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Ovlašćeni predlagač može predložiti najviše jednog kandidata.

Ovaj Javni poziv biće objavljen u najmanje jednom dnevnom listu, preko Lokalnog javnog emitera Radio Berana i na zvaničnom sajtu Opštine Berane, dana 05. 04. 2016. godine.

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA
                                                                    Predsjednik,
                                                              Dragomir  Đukić,s.r.