ЦРНА ГОРА

Скупштина општине Беране

Одбор за избор и именовања

Броиј: 02-030-189

Беране, 04.04.2016. године

На основу члана 14 и 23. Одлуке о Етичкој комисији за изабране представнике и функционере (“Сл. лист ЦГ“–Општински прописи бр. 40/10), Одбор за избор и именовање Скупштине општине Беране упућује поновни

 ЈАВНИ   ПОЗИВ

ЈУ „Центар за културу“ Беране

да у року од 30 дана од дана објављивања достави предлог за избор кандидата за члана Етичке комисије за изабране представнике и функционере

 За члана Етичке комисије може бити изабрано лице које:

–   посједује високе етичке вриједности и ужива углед и поштовање у својој средини;

–   има пребивалиште на територији општине Беране.

 За члана Етичке комисије не може бити изабрано лице које је:

–   изабрани представник или функционер, у смислу одредаба Етичког кодекса изабраних представника и функционера;

–   функционер или члан органа политичке партије (предсједник партије, чланови предсједништва, њихови замјеници, чланови  извршних и главних одбора, као и други партијски функционер;

–  правоснажно осуђено за кривично дјело која га чине неподобним за чланство у Етичкој комисији.

Овлашћени предлагач је обавезан да у предлогу наведе: име и презиме кандидата, друге личне податке, податке о пребивалишту, краћу биографију и образложење предлога.

Овлашћени предлагач, уз предлог, доставља:

– потписану изјаву кандидата да испуњава услове за члана Етичке Комисије (да није у сукобу интереса);

– доказ о пребивалишту кандидата (увјерење о пребивалишту издато од  МУП-а – ПЈ Беране);

– изјаву кандидата да прихвата кандидатуру.

Овлашћени предлагач предлог доставља у затвореној коверти преко Грађанског бироа општине Беране на адресу: Скупштина општине Беране – Одбору за избор и именовања.

Рок за предлагање кандидата је 30 дана од дана објављивања јавног позива.

Овлашћени предлагач може предложити највише једног кандидата.

Овај Јавни позив биће објављен у најмање једном дневном листу, преко Локалног јавног емитера Радио Берана и на званичном сајту Општине Беране, дана 05. 04. 2016. године.

ОДБОР ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА
                                                                    Предсједник,
                                                              Драгомир  Ђукић,с.р.