CRNA  GORA
Skupština opštine Berane
Odbor za izbor i imenovanja
Tel: 051/235-319
skupština@berane.co.me
www.berane.me
Ul. IV crnogorske brigade br. 1
Broj: 02-016/20-191
Berane, 21. 07. 2020.g.

Odbor za izbor i imenovanje Skupštine opštine Berane upućuje

JAVNI   POZIV

Ovlašćenim predlagačima sa sjedištem u Beranama:

 • JU Centru za kulturu, JU Polimskom muzeju,
 • javnim ustanovama iz oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja,
 • nevladinim organizacijama,
 • mjesnim zajednicama i
 • sportskim organizacijama,

da u roku od 45 dana od dana objavljivanja,  dostave predloge kandidata za izbor članova Savjeta DOO “Lokalni javni emiter Radio Berane“

Savjet Radio Berana ima 5 članova koje imenuje i razrješava Skupština opštine Berane.

Članovi Savjeta biraju se:

– iz reda afirmisanih stručnjaka iz oblasti koje su relevantne za obavljanje djelatnosti Lokalnog javnog emitera – Radio Berana (novinarstvo, pravo, ekonomija, tehničke nauke, sociologija, markenting, radio difuzija i slično), koji imaju prebivalište u Beranama i  visoku stručnu spremu.

Članovi Savjeta Radio Berana ne mogu biti:

 1. poslanici i odbornici;
 2. zaposleni u Radio Beranama;
 3. lica koja bira, imenuje ili postavlja Predsjednik Crne Gore,Skupština Crne Gore ili Vlada;
 1. izabrana, imenovana ili postavljena lica u organima lokalne samouprave;
 2. funkcioneri političkih partija  (predsjednici stranaka, članovi predsjedništava, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, članovi opštinskih odbora i opštinskih izvršnih odbora, kao i drugi  stranački funkcioneri);
 1. lica koja kao vlasnici udjela, akcionari, članovi organa upravljanja, članovi nadzornih organa, zaposleni i sl. imaju interesa u pravnim licima koja se bave proizvodnjom radio i televizijskog programa, tako da bi članstvo u Savjetu moglo da dovede do sukoba interesa;
 1. lica koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo zloupotrebe službene dužnosti, korupcije, prevare, krađe ili drugo krivično dijelo koje ih čini  nedostojnim za obavljanje javne funkcije, bez obzira na izrečenu sankciju, ili su pravosnažno osuđena za neko drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, u periodu dok traju posljedice osude;
 1. lica koja su bračni drugovi gore navedenih lica u tačkama od 1. do. 6. ili se sa njima nalaze u srodstvu u pravoj liniji, bez obzira na stepen srodstva, u  pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva i drugog stepena srodstva po    tazbini.

Sadržaj predloga za imenovanje člana Savjeta

 1. Predlog za imenovanje člana Savjeta sadrži: ime i prezime, adresu i kratku biografiju predloženog kandidata i mora biti potpisan i ovjeren od strane ovlašćenog predlagača, odnosno ovlašćenih predlagača.
 2. Predlog kandidata za člana Savjeta podnosi se na obrascu koji utvrđuje radno tijelo Skupštine nadležno za imenovanja (u daljem tekstu: Radno tijelo Skupštine),                                                                    Uz predlog iz tačke 1 dostavlja se:

a) dokaz da je predloženi kandidat državljanin Crne Gore i da ima prebivalište u Beranama,

b) dokaz o stručnoj spremi predloženog kandidata,

c) izjava predloženog kandidata o prihvatanju kandidature i da ne postoji smetnja iz ovog poziva za njegovo imenovanje za člana Savjeta.

 1. Nevladine organizacije kao predlagači dužne su da, pored dokaza iz tačke 3,  dostave i:
 • dokaz o upisu u registar nevladinih organizacija kod nadležnog organa državne uprave,
 • osnivački akt i statut, u tekstu koji se nalazi kod nadležnog organa državne uprave,
 • izvještaje o radu i finansijske izvještaje za prethodne tri godine.

 Nevladina organizacija može biti predlagač za imenovanje člana Savejta, ako ispunjava sledeće uslove:

a) da je kod nadležnog organa državne uprave registrovana najmanje tri godine prije objavljivanja javnog poziva za podnošenje predloga za imenovanje Savjeta;

b) da u osnivačkom aktu i statutu ima, kao osnovne ciljeve i zadatke djelovanja, pitanja iz oblasti koje su predviđene ovim pozivom i da su prethodne tri godine kontinuirano bavi tim pitanjima;

c) ista nelvadina organizacija može učestvovati u predlaganju kandidata za člana Savjeta samo u okviru jedne kategorije predlagača.

Lice koje je predloženo za člana Savjeta ne mora biti iz reda ovlašćenog predlagača. Za pravna lica kao ovlašćene predlagače, nadležni organi upravljanja predlažu kandidata za člana Savjeta.

Predlozi za imenovanje članova Savjeta Lokalnog javnog emitera Radio Berana, koji nijesu u skladu sa tačkama 1, 2, 3 i 4 neće se razmatrati.

Predlozi se dostavljaju Odboru za izbor i imenovanja u zatvorenoj koverti preko Građanskog biroa opštine Berane i putem pošte na adresu: Ulica  IV crnogorske brigade br.1.

Ovaj Javni poziv biće objavljen u jednom dnevnom listu, preko Lokalnog javnog emitera – Radio Berana, na web site-u Opštine i Službenom listu CG-Opštinski propisi. Rok za podnošenje predloga za imenovanje članova Savjeta teče od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnom listu, i traje 45 dana od dana objavljivanja.

Oglas

Obrazac za kandidate Radio emiter

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA

Predsjednik,

Petar  Labudović,s.r.