CRNA GORA

Skupština opštine Berane

Odbor za izbor i imenovanja

Broj: 02-030-483

Berane,02. septembar,  2016.godine

Na osnovu člana 8. Odluke o osnivanju Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija (Sl. List CG-Opštinski propisi, br. 38/16), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Berane, upućuje

JAVNI POZIV

Za izbor članova Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija iz reda predstavnika NVO

I  Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata za člana Savjeta.

Iz jedne nevladine organizacije u Savjet može biti imenovan samo jedan predstavnik.

Nevladina organizacija kao predlagač mora da ispunjava sledeće uslove:

 • da obavlja djelatnost u opštini Berane;
 • je upisana u registar nevladinih organizacija najmanje jednu godinu prije objavljivanja javnog poziva;
 • nema dug po osnovu državnih i lokalnih javnih prihoda za prethodnu fiskalnu godinu
 • nema više od polovine članova organa upravljanja koji su članovi političkih partija, javni funkcioneri u smislu Etičkog kodeksa za izabrane predstavnike i funkcionere u lokalnoj samoupravi Opštine, državni službenici, odnosno namještenici i zaposleni u javnim službama čiji je osnivač Opština;
 • je realizovala najmanje jedan projekat ili učestvovala u najmanje jednoj kampanji ili realizovala najmanje dvije jednokratne akcije u vremenskom periodu od godinu dana do dana upućivanja javnog poziva.

II  Kandidat za članstvo u Savjetu, mora da ispunjava sledeće uslove:

 • da je punoljetni crnogorski državljanin sa prebivalištem u opštini Berane;
 • da ima iskustva u poslovima i funkcionisanju lokalne samouprave i nevladinog sektora

III  Nevladina organizacija uz predlog kandidata za člana Savjeta, dostavlja:

 • ovjerenu kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;
 • kopiju akta o osnivanju nevladine organizacije i kopiju statuta;
 • ovjerenu kopiju potvrde o izmirenim obavezama po osnovu državnih i lokalnih javnih prihoda za prethodnu fiskalnu godinu, odnosno kopiju potvrde da nije poreski obveznik po osnovu državnih i lokalnih javnih prihoda;
 • na propisanom obrascu, izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri u smislu Etičkog kodeksa za izabrane predstavnike i funkcionere u lokalnoj samoupravi, državni službenici, odnosno namještenici i zaposleni u javnim službama čiji je osnivač Opština;
 • dokaz da kandidat ispunjava uslove u pogledu punoljetstva, crnogorskog državljanstva i prebivališta;
 • biografiju kandidata sa podacima o iskustvu u poslovima u vezi sa pravima i dužnostima Savjeta;
 • saglasnost kandidata sa kandidaturom.
 • dokaz da je nevladina organizacija realizovala najmanje jedan projekat ili učestvovala u najmanje jednoj kampanji ili realizovala najmanje dvije jednokratne akcije u vremenskom periodu od godinu dana do dana upućivanja javnog poziva

Predlozi za članove Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija se dostavljaju Skupštini opštine Berane – Odboru za izbor i imenovanja, preko Građanskog biroa Opštine Berane.

Rok za dostavljanje predloga je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva i počinje teći od 05. septembra, 2016. godine.

 Javni poziv za izbor članova Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija, objaviće se u jednom dnevnom listu, na veb – sajtu Opštine Berane i preko Lokalnog javnog emitera „Radio Berane“.

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA

                                                   Predsjednik,

                                                      Dragomir Đukić, s.r.

Izjava za Savjet NVO- prihvatanje kandidatuere

Izjva o sukobu interesa

Obrazac za Savjet – NVO