Na osnovu člana 25 Zakona o mladima (,,Službeni list Crne Gore“, broj 42/2016), člana 9, a u vezi sa članovima 3,6,8,10,11 i 12 Odluke o osnivanju Savjeta mladih opštine Berane (,,Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi“, br.29/14 i broj 50/16), Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa nevladinim organizacijama, dana 10.01.2017.godine,  u p u ć u je

 

J A V N I   P O Z I V

za izbor članova

SAVJETA MLADIH OPŠTINE BERANE

 

Savjet mladih opštine Berane je savjetodavno tijelo koje djeluje u cilju omogućavanja aktivnog učešća mladih u javnom životu opštine.

Pravo da budu birani u članstvo Savjeta mladih opštine Berane imaju kandidati koji su:

-starosti od 15 do 30 godina;

-državljani Crne Gore;

-sa prebivalištem na teritoriji opštine Berane;

-svojim uzornim ličnim i društvenim životom dostojni članstva u Savjetu.

Pravo predlaganja kandidata za izbor 13 članova Savjeta mladih opštine Berane na period od 2 godine imaju:

-registrovana udruženja mladih;

-udruženja koja se u okviru svoje djelatnosti bave mladima;

-učeničke zajednice srednjih škola i studentske zajednice;

-mladi i grupe čiji predlozi imaju najmanje 10 potpisnika;

Predlagači kandidata moraju imati sjedište ili prebivalište na teritoriji opštine Berane.

Predlozi za izbor članova Savjeta podnose se u roku od 15 dana od dana upućivanja javnog poziva, na pisarnici Opštine, u zatvorenoj koverti sa natpisom ,,Sekretarijatu za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa nevladinim organizacijama-Predlog za izbor člana Savjeta mladih opštine Berane“.

Predlog obavezno sadrži:

-ime i prezime kandidata za članstvo, adresu, kratku biografiju, obrazloženje predloga, pečat udruženja i potpis ovlašćenog lica udruženja kao predlagača, odnosno svojeručne potpise fizičkih lica kao predlagača kandidature (imena i prezimena u štampanom i pisanom obliku, matični broj ili broj lične isprave za fizička lica kao predlagače).

-fotokopija lične karte ili uvjerenje o državljanstvu i prebivalištu kandidata, pisana izjava kandidata o prihvatanju kandidature za člana Savjeta ovjerena od strane notara ili drugog nadležnog organa, potvrda o registraciji i sjedištu udruženja kao predlagača, kao i dokaz da se udruženje bavi pitanjima mladih u okviru svoje djelatnosti, dostavljaju se u prilogu predloga.

Predlagači mogu podnijeti predlog za izbor samo jednog kandidata. Fizička lica mogu biti potpisnici samo jednog predloga.

Neblagovremeni i nepotpuni predlozi neće biti razmatrani.

Komisija za izbor članova Savjeta mladih opštine Berane u roku od 2 dana po isteku javnog poziva, utvrdiće i objaviti na oglasnoj tabli i sajtu Opštine, listu kandidata koji ispunjavaju uslove za izbor u članstvo, a u roku od 15 dana od dana objavljivanja liste kandidata izvršiti izbor članova Savjeta mladih opštine Berane.

Imena izabranih članova Savjeta mladih opštine Berane objaviće se na oglasnoj tabli i sajtu Opštine Berane i preko lokalnog javnog emitera.

 

DOBRODOŠLI!

U ČLANSTVO SAVJETA MLADIH OPŠTINE BERANE

 

 

Kontakt telefon za informacije:                                                                            Sekretar,                             067/608-891                                                                                                             Zoran Jojić,sr.