На основу члана 25 Закона о младима (,,Службени лист Црне Горе“, број 42/2016), члaна 9, а у вези са члановима 3,6,8,10,11 и 12 Одлуке о оснивању Савјета младих општине Беране (,,Службени лист Црне Горе – Општински прописи“, бр.29/14 и број 50/16), Секретаријат за спорт, културу, омладину и сарадњу са невладиним организацијама, дана 10.01.2017.године,  у п у ћ у је

 

Ј А В Н И   П О З И В

за избор чланова

САВЈЕТА МЛАДИХ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

 

Савјет младих oпштине Беране је савјетодавно тијело које дјелује у циљу омогућавања активног учешћа младих у јавном животу oпштине.

Право да буду бирани у чланство Савјета младих општине Беране имају кандидати који су:

-старости од 15 до 30 година;

-држављани Црне Горе;

-са пребивалиштем на територији општине Беране;

-својим узорним личним и друштвеним животом достојни чланства у Савјету.

Право предлагања кандидата за избор 13 чланова Савјета младих општине Беране на период од 2 године имају:

-регистрована удружења младих;

-удружења која се у оквиру своје дјелатности баве младима;

-ученичке заједнице средњих школа и студентске заједнице;

-млади и групе чији предлози имају најмање 10 потписника;

Предлагачи кандидата морају имати сједиште или пребивалиште на територији општине Беране.

Предлози за избор чланова Савјета подносе се у року од 15 дана од дана упућивања јавног позива, на писарници Општине, у затвореној коверти са натписом ,,Секретаријату за спорт, културу, омладину и сарадњу са невладиним организацијама-Предлог за избор члана Савјета младих општине Беране“.

Предлог обавезно садржи:

-име и презиме кандидата за чланство, адресу, кратку биографију, образложење предлога, печат удружења и потпис овлашћеног лица удружења као предлагача, односно својеручне потписе физичких лица као предлагача кандидатуре (имена и презимена у штампаном и писаном облику, матични број или број личне исправе за физичка лица као предлагаче).

-фотокопија личне карте или увјерење о држављанству и пребивалишту кандидата, писана изјава кандидата о прихватању кандидатуре за члана Савјета овјерена од стране нотара или другог надлежног органа, потврдa о регистрацији и сједишту удружења као предлагача, као и доказ да се удружење бави питањима младих у оквиру своје дјелатности, достављају се у прилогу предлога.

Предлагачи могу поднијети предлог за избор само једног кандидата. Физичка лица могу бити потписници само једног предлога.

Неблаговремени и непотпуни предлози неће бити разматрани.

Комисија за избор чланова Савјета младих општине Беране у року од 2 дана по истеку јавног позива, утврдиће и објавити на огласној табли и сајту Општине, листу кандидата који испуњавају услове за избор у чланство, а у року од 15 дана од дана објављивања листе кандидата извршити избор чланова Савјета младих општине Беране.

Имена изабраних чланова Савјета младих општине Беране објавиће се на огласној табли и сајту Општине Беране и преко локалног јавног емитера.

 

ДОБРОДОШЛИ!

У ЧЛАНСТВО САВЈЕТА МЛАДИХ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

 

 

Контакт телефон за информације:                                                                            Секретар,                             067/608-891                                                                                                             Зоран Јојић,ср.