CRNA GORA

SKUPŠTINA OPŠTINE BERANE

Odbor za izbor i imenovanja

Broj: 02-030-389

Berane,  18. 07. 2016. godine

Na osnovu člana 15. i člana 19. Odluke o Etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenike („Sl. List CG“ – Opštinski propisi br. 40/10 i 23/15), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Berane upućuje

 JAVNI POZIV

Za izbor članova Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike

Etička komisija ima predsjednika i 4 /četiri/ člana.

Pravo predlaganja kandidata imaju:

 • građanin
 • grupa građana
 • zaposleni u organima lokalne uprave
 • zaposleni u javnim ustanovama i organizacijama čiji je osnivač Opština
 • zaposleni u lokalnim medijima i
 • nevladine organizacije sa sjedištem u Beranama

Ovlašćeni predlagači mogu predložiti najviše po jednog kandidata.

Ovlašćeni predlagač uz predlog, obavezno dostavlja:

 • ime i prezime kandidata;
 • druge lične podatke;
 • podatke o prebivalištu (uvjerenje o prebivalištu);
 • kraću biografiju;
 • obrazloženje predloga;
 • potpisanu izjavu kandidata da nije u sukobu interesa;
 • za kandidate iz reda zaposlenih u organima lokalne uprave, javnim ustanovama i organizacijama čiji je osnivač Opština i lokalnim medijima , predlagači su dužni da dostave dokaz o radnom odnosu kandidata;
 • za kandidate iz reda nevladinih organizacija , predlagači su dužni da dostave dokaz o članstvu u nevladinoj organizaciji;
 • izjavu kandidata da prihvata kandidaturu

Za člana Etičke komisije može biti izabrano lice koje:

 • posjeduje visoke etičke vrijednosti i uživa ugled i poštovanje u svojoj sredini i
 • ima prebivalište na teritoriji Opštine Berane

Za članove Etičke komisije biraju se :

 • 1 predstavnik iz reda građana
 • 1 predstavnik iz reda zaposlenih u organima lokalne uprave
 • 1 predstavnik iz reda zaposlenih u javnim ustanovama i organizacijama čiji je osnivač Opština
 • 1 predstavnik iz reda zaposlenih u lokalnim medijima
 • 1 predstavnik nevladinih organizacija

Za člana Etičke komisije ne može biti izabrano lice koje je:

 • izabrani predstavnik ili funkcioner u smislu odredbi Etičkog kodeksa izabranih predstavnika ili funkcionera;
 • funkcioner ili član organa političke partije (predsjednik partije, članovi predsjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi partijski funkcioneri);
 • pavosnažno osuđeno za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za članstvo u Etičkoj komisiji

Predlozi kandidata za izbor članova Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike  se dostavljaju Odboru za izbor i imenovanja Skupštine opštine Berane, preko Građanskog biroa Opštine Berane, u zatvorenim kovertama.

Rok za predlaganje kandidata je 30 dana od  dana objavljivanja javnog poziva.

Ovaj Javni poziv će se objaviti u jednom dnevnom listu, na veb sajtu Opštine Berane i preko Lokalnog javnog emitera Radio Berane od   25. 07. 2016.  godine.

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA

                                                                                                                               Predsjednik,

                                                                                                                          Dragomir Đukić,s.r.