CRNA GORA

SKUPŠTINA OPŠTINE BERANE

Odbor za izbor i imenovanja

Broj: 02-016/21-224

Berane, 03. jun 2021. godine

 

Na osnovu člana 15 Odluke o Etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenike („Sl. List CG“ – Opštinski propisi br. 40/10 i 23/15), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Berane upućuje

 

JAVNI POZIV

za izbor članova Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike

 

Etička komisija ima predsjednika i 4 /četiri/ člana.

Pravo predlaganja kandidata imaju:

 • građanin
 • grupa građana
 • zaposleni u organima lokalne uprave
 • zaposleni u javnim službama (javnim preduzećima, javnim ustanovama i organizacijama čiji je osnivač Opština)
 • zaposleni u lokalnim medijima i
 • nevladine organizacije sa sjedištem u Beranama

Ovlašćeni predlagači mogu predložiti najviše po jednog kandidata.

Ovlašćeni predlagač uz predlog, obavezno dostavlja:

 • ime i prezime kandidata;
 • druge lične podatke (kopija lične karte, adresa stanovanja i kontakt telefon) ;
 • dokaz o prebivalištu kandidata (uvjerenje o prebivalištu);
 • kraću biografiju;
 • obrazloženje predloga;
 • potpisanu izjavu kandidata da nije u sukobu interesa;
 • za kandidate iz reda zaposlenih u organima lokalne uprave, javnim ustanovama i organizacijama čiji je osnivač Opština i lokalnim medijima , predlagači su dužni da dostave dokaz o radnom odnosu kandidata;
 • za kandidate iz reda nevladinih organizacija , predlagači su dužni da dostave dokaz o članstvu u nevladinoj organizaciji;
 • izjavu kandidata da prihvata kandidaturu;
 • uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pravosnažno osuđivan za krivična djela koja ga čine nepodobnim za članstvo u Etičkoj komisiji.

 

Za člana Etičke komisije može biti izabrano lice koje:

 • posjeduje visoke etičke vrijednosti i uživa ugled i poštovanje u svojoj sredini i
 • ima prebivalište na teritoriji Opštine Berane

Za članove Etičke komisije biraju se :

 • 1 predstavnik iz reda građana
 • 1 predstavnik iz reda zaposlenih u organima lokalne uprave
 • 1 predstavnik iz reda zaposlenih u javnim službama (javnim preduzećima, javnim

ustanovama i organizacijama čiji je osnivač Opština)

 • 1 predstavnik iz reda zaposlenih u lokalnim medijima
 • 1 predstavnik nevladinih organizacija

Za člana Etičke komisije ne može biti izabrano lice koje je:

 • izabrani predstavnik ili funkcioner u smislu odredbi Etičkog kodeksa izabranih predstavnika ili funkcionera;
 • funkcioner ili član organa političke partije (predsjednik partije, članovi predsjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi partijski funkcioneri);
 • pravosnažno osuđeno za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za članstvo u Etičkoj komisiji

Predlozi kandidata za izbor članova Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike  se dostavljaju Odboru za izbor i imenovanja Skupštine opštine Berane, preko Građanskog biroa Opštine Berane, u zatvorenim kovertama.

Javni poziv će se objaviti u jednom dnevnom listu, na veb sajtu Opštine Berane i preko Lokalnog javnog emitera “Radio Berane“, a rok za predlaganje kandidata je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

 

 

                                                                                              ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA

                                                                                                                    Predsjednik,

                                                                                                            Petar Labudović,s.r.