ЦРНА ГОРА
Скупштина општине Беране
Одбор за избор и именовања
Број: 02-030-416
Беране, 10. септембар 2019. године

На основу члана 14. и члана 23. Одлуке о Етичкој комисији за изабране представнике и функционере („Службени лист ЦГ- Општински прописи , бр. 40/10), Одбор за избор и именовања упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

За избор чланова Етичке комисије за изабране представнике и функционере

Етичка комисија има предсједника и 4 (четири) члана.

Право предлагања кандидата  имају: грађанин, група грађана, образовне, научне и стручне институције, установе из области културе, спорта и невладине организације са сједиштем у Беранама.

Овлашћени предлагачи могу предложити највише по једног кандидата.

Овлашћени предлагач, уз предлог, обавезно доставља:

  • име и презиме кандидата, адресу становања и број телефона
  • краћу биографију
  • образложење предлога
  • потписану изјаву кандидата да није у сукобу интереса
  • увјерење надлежног суда да лице које се кандидује није правоснажно осуђивано за кривично дјело које га чини неподобним за чланство у Етичкој комисији
  • фотокопију личне карте
  • доказ о пребивалишту (увјерење о пребивалишту)

изјаву кандидата да прихвата кандидатуру

За члана Етичке комисије може бити изабрано лице које:

  • посједује високе етичке вриједности и ужива углед и поштовање у својој средини
  • има пребивалиште на територији општине Беране

За члана Етичке комисије лице може бити изабрано највише два пута узастопно.

За члана Етичке комисије не може бити изабрано лице које је:

       –    изабрани представник или функционер у смислу одредаба Етичког кодекса изабраних

представника и функционера

  • функционер или члан органа политичке партије (предсједник партије, чланови пресједништва, њихови замјеници, чланови извршних и главних одбора, као и други партијски функционер

Правоснажно осуђено за кривично дјело које га чини неподобним за чланство у Етичкој комисији.

Предлози за избор чланова Етичке комисије за изабране представнике и функционере  се достављају Одбору за избор и именовања Скупштине општине Беране, преко Грађанског бироа Општине Беране у затвореним ковертама.

Рок за предлагање кандидата је 30 дана од дана објављивања јавног позива.

Јавни позив ће се објавити у сриједу, 11. септембра 2019. године, у једном дневном листу, на веб сајту Општине Беране,  и емитовати путем Локалног јавног емитера „Радио Беране“ у периоду од 11. 09. а закључно са 10. 10. 2019. године.

Одбор за избор и именовања

       Предсједник
                 Петар Лабудовић