CRNA GORA

Skupština opštine Berane

Odbor za izbor i imenovanja

Broj: 02-030-624

Berane, 27. 11. 2018. godine

 

Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Berane upućuje

 

JAVNI   POZIV

nevladinim organizacijama

da u roku od 45 dana od dana objavljivanja 

dostave predlog

kandidata za izbor člana Savjeta Radio Berana

Član Savjeta bira se:

– iz reda afirmisanih stručnjaka iz oblasti koje su relevantne za obavljanje djelatnosti Radio Berana (novinarstvo, pravo, ekonomija, tehničke nauke, sociologija, markenting, radio difuzija i slično), koji imaju prebivalište u Beranama i  visoku stručnu spremu.

Član Savjeta Radio Berana ne može biti:

 1. poslanik i odbornik;
 2. zaposleni u Radio Beranama;
 3. lice koje bira, imenuje ili postavlja Predsjednik Crne Gore,Skupština Crne Gore ili Vlada;
 4. izabrano, imenovano ili postavljeno lice u organima lokalne samouprave;
 5. funkcioner političke partije (predsjednik stranke, član predsjedništva, njihov zamjenik, član izvršnog i glavnog odbora, član opštinskog odbora i opštinskog izvršnog odbora, kao i drugi stranački funkcioner);
 6. lice koje kao vlasnik udjela, akcionar, član organa upravljanja, član nadzornog organa, zaposleni i sl. ima interesa u pravnom licu koje se bavi proizvodnjom radio i televizijskog programa, tako da bi članstvo u Savjetu moglo da dovede do sukoba interesa;
 7. lice koje je pravosnažno osuđeno za krivično djelo zloupotrebe službene dužnosti, korupcije, prevare, krađe ili drugo krivično dijelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje javne funkcije, bez obzira na izrečenu sankciju, ili je pravosnažno osuđeno za neko drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, u periodu dok traju posledice osude;
 8. lice koje je bračni drug lica navedenih u tački 1. do. 6. ovog člana ili se sa njima nalazi u srodstvu u pravoj liniji, bez obzira na stepen srodstva, u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva i drugog stepena srodstva po tazbini.

Sadržaj predloga za imenovanje člana Savjeta

 1. Predlog za imenovanje člana Savjeta sadrži: ime i prezime, adresu i kratku biografiju predloženog kandidata i mora biti potpisan i ovjeren od strane ovlašćenog predlagača.
 2. Predlog kandidata za člana Savjeta podnosi se na obrascu koji utvrđuje radno tijelo Skupštine nadležno za imenovanja (u daljem tekstu: Radno tijelo Skupštine),
 3. Uz predlog iz tačke 1 dostavlja se:

a) dokaz da je predloženi kandidat državljanin Crne Gore i da ima prebivalište u Beranama,

b) dokaz o stručnoj spremi predloženog kandidata,

c) izjava predloženog kandidata o prihvatanju kandidature i da ne postoji smetnja iz ovog poziva za njegovo imenovanje za člana Savjeta.

 1. Nevladine organizacije kao predlagači dužne su da, pored dokaza iz tačke 3, dostave i:
 • dokaz o upisu u registar nevladinih organizacija kod nadležnog organa državne uprave,
 • osnivački akt i statut, u tekstu koji se nalazi kod nadležnog organa državne uprave,
 • izvještaje o radu i finansijske izvještaje za prethodne tri godine.

 Nevladina organizacija kao ovlašćeni predlagač

 1. Nevladina organizacija može biti predlagač za imenovanje člana Savejta, ako ispunjava sledeće uslove:

a) da je kod nadležnog organa državne uprave registrovana najmanje tri godine prije objavljivanja javnog poziva za podnošenje predloga za imenovanje Savjeta;

b) da u osnivačkom aktu i statutu ima, kao osnovne ciljeve i zadatke djelovanja, pitanja iz oblasti koje su predviđene ovim pozivom i da se prethodne tri godine kontinuirano bavi tim pitanjima;

c) ista nevladina organizacija može učestvovati u predlaganju kandidata za člana Savjeta samo u okviru jedne kategorije predlagača.

Predlozi za imenovanje člana Savjeta Radio Berana, koji nijesu u skladu sa tačkama 1, 2, 3 i 4 neće se razmatrati.

Predlozi kandidata za člana Savjeta dostavljaju se  Skupštini opštine Berane – Odboru za izbor i imenovanja, preko Građanskog biroa Opštine Berane.

Ovaj Javni poziv biće objavljen u jednom dnevnom listu, preko «Lokalnog javnog emitera Radio Berane“ i na sajtu Opštine Berane. Rok za podnošenje predloga za imenovanje članova Savjeta teče od dana obajavljivanja Javnog poziva u dnevnom listu, i traje 45 dana od dana objavljivanja.

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJE

                                                                                      Predsjednik,

                                                                                  Petar Labudović,s.r.

Obrazac

Jani poziv iz dnevnog lista