CRNA  GORA

Skupština opštine Berane

Odbor za izbor i imenovanja

Tel: 051/235-319

skupština@berane.co.me

www.berane.me

Ul. IV crnogorske brigade br. 1

Broj: 02-016/20-233

Berane, 15. 10.2020.g.

 

 

Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Berane upućuje

 

JAVNI   POZIV

 

Javnim ustanovama opštine Berane:  Centru za kulturu  i  Polimskom muzeju

 

 

da u roku od 45 dana od dana objavljivanja,  dostave predlog za imenovanje

člana Savjeta DOO “Lokalni javni emiter Radio Berane“

 

Članovi Savjeta biraju se:

 

– iz reda afirmisanih stručnjaka iz oblasti koje su relevantne za obavljanje djelatnosti Lokalnog javnog emitera – Radio Berana (novinarstvo, pravo, ekonomija, tehničke nauke, sociologija, markenting, radio difuzija i slično), koji imaju prebivalište u Beranama i  visoku stručnu spremu.

 

Članovi Savjeta Radio Berana ne mogu biti:

 1. poslanici i odbornici;
 2. zaposleni u Radio Beranama;
 3. lica koja bira, imenuje ili postavlja Predsjednik Crne Gore,Skupština Crne

Gore ili Vlada;

 1. izabrana, imenovana ili postavljena lica u organima lokalne samouprave;
 2. funkcioneri političkih partija  (predsjednici stranaka, članovi

predsjedništava, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora,

članovi opštinskih odbora i opštinskih izvršnih odbora, kao i drugi

stranački funkcioneri);

 1. lica koja kao vlasnici udjela, akcionari, članovi organa upravljanja, članovi

nadzornih organa, zaposleni i sl. imaju interesa u pravnim licima koja se bave

proizvodnjom radio i televizijskog programa, tako da bi članstvo u Savjetu

moglo da dovede do sukoba interesa;

 1. lica koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo zloupotrebe službene

dužnosti, korupcije, prevare, krađe ili drugo krivično dijelo koje ih čini

nedostojnim za obavljanje javne funkcije, bez obzira na izrečenu sankciju,

ili su pravosnažno osuđena za neko drugo krivično djelo na kaznu zatvora

u trajanju dužem od šest mjeseci, u periodu dok traju posljedice osude;

 1. lica koja su bračni drugovi gore navedenih lica u tačkama od 1. do. 6. ili se

sa njima nalaze u srodstvu u pravoj liniji, bez obzira na stepen srodstva, u

pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva i drugog stepena srodstva po

tazbini.

 

Sadržaj predloga za imenovanje člana Savjeta

 

 1. Predlog za imenovanje člana Savjeta sadrži: ime i prezime, adresu i kratku

biografiju predloženog kandidata i mora biti potpisan i ovjeren od strane

ovlašćenog predlagača, odnosno ovlašćenih predlagača.

 1. Predlog kandidata za člana Savjeta podnosi se na obrascu koji utvrđuje radno tijelo Skupštine nadležno za imenovanja (u daljem tekstu: Radno tijelo Skupštine),
 1. Uz predlog iz tačke 1 dostavlja se:

a) uvjerenje o državljanstvu ili fotokopija biometrijske lične karte,

b) dokaz o stručnoj spremi predloženog kandidata (ovjerena fotokopija diplome),

c) izjava predloženog kandidata o prihvatanju kandidature i da ne postoji smetnja iz

ovog poziva za njegovo imenovanje za člana Savjeta.

 

Lice koje je predloženo za člana Savjeta ne mora biti iz reda ovlašćenog predlagača. Za pravna lica kao ovlašćene predlagače, nadležni organi upravljanja predlažu kandidata za člana Savjeta.

 

Predlog za imenovanje člana Savjeta Lokalnog javnog emitera Radio Berana, koji nije u skladu sa tačkama 1, 2 i 3  neće se razmatrati.

 

Predlog se dostavlja  Odboru za izbor i imenovanja u zatvorenoj koverti preko Građanskog biroa opštine Berane i putem pošte na adresu: Ulica  IV crnogorske brigade br.1.

 

Ovaj Javni poziv biće objavljen u jednom dnevnom listu, preko Lokalnog javnog emitera – Radio Berana, na veb sajtu  Opštine Berane i Službenom listu CG-Opštinski propisi. Rok za podnošenje predloga za imenovanje člana  Savjeta teče od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnom listu, i traje 45 dana od dana objavljivanja.

 

 

 

 

 

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA

                                                                                       Predsjednik,

                                                                                Petar  Labudović,s.r.