ЦРНА  ГОРА

Скупштина општине Беране

Одбор за избор и именовања

Тел: 051/235-319

skupština@berane.co.me

www.berane.me

Ул. IV црногорске бригаде бр. 1

Број: 02-016/20-233

Беране, 15. 10.2020.г.

 

 

Одбор за избор и именовања Скупштине општине Беране упућује

 

ЈАВНИ   ПОЗИВ

 

Јавним установама општине Беране:  Центру за културу  и  Полимском музеју

 

 

да у року од 45 дана од дана објављивања,  доставе предлог за именовање

члана Савјета ДОО “Локални јавни емитер Радио Беране“

 

Чланови Савјета бирају се:

 

– из реда афирмисаних стручњака из области које су релевантне за обављање дјелатности Локалног јавног емитера – Радио Берана (новинарство, право, економија, техничке науке, социологија, маркентинг, радио дифузија и слично), који имају пребивалиште у Беранама и  високу стручну спрему.

 

Чланови Савјета Радио Берана не могу бити:

 1. посланици и одборници;
 2. запослени у Радио Беранама;
 3. лица која бира, именује или поставља Предсједник Црне Горе,Скупштина Црне

Горе или Влада;

 1. изабрана, именована или постављена лица у органима локалне самоуправе;
 2. функционери политичких партија  (предсједници странака, чланови

предсједништава, њихови замјеници, чланови извршних и главних одбора,

чланови општинских одбора и општинских извршних одбора, као и други

страначки функционери);

 1. лица која као власници удјела, акционари, чланови органа управљања, чланови

надзорних органа, запослени и сл. имају интереса у правним лицима која се баве

производњом радио и телевизијског програма, тако да би чланство у Савјету

могло да доведе до сукоба интереса;

 1. лица која су правоснажно осуђена за кривично дјело злоупотребе службене

дужности, корупције, преваре, крађе или друго кривично дијело које их чини

недостојним за обављање јавне функције, без обзира на изречену санкцију,

или су правоснажно осуђена за неко друго кривично дјело на казну затвора

у трајању дужем од шест мјесеци, у периоду док трају посљедице осуде;

 1. лица која су брачни другови горе наведених лица у тачкама од 1. до. 6. или се

са њима налазе у сродству у правој линији, без обзира на степен сродства, у

побочној линији до другог степена сродства и другог степена сродства по

тазбини.

 

Садржај предлога за именовање члана Савјета

 

 1. Предлог за именовање члана Савјета садржи: име и презиме, адресу и кратку

биографију предложеног кандидата и мора бити потписан и овјерен од стране

овлашћеног предлагача, односно овлашћених предлагача.

 1. Предлог кандидата за члана Савјета подноси се на обрасцу који утврђује радно тијело Скупштине надлежно за именовања (у даљем тексту: Радно тијело Скупштине),
 1. Уз предлог из тачке 1 доставља се:

а) увјерење о држављанству или фотокопија биометријске личне карте,

б) доказ о стручној спреми предложеног кандидата (овјерена фотокопија дипломе),

ц) изјава предложеног кандидата о прихватању кандидатуре и да не постоји сметња из

овог позива за његово именовање за члана Савјета.

 

Лице које је предложено за члана Савјета не мора бити из реда овлашћеног предлагача. За правна лица као овлашћене предлагаче, надлежни органи управљања предлажу кандидата за члана Савјета.

 

Предлог за именовање члана Савјета Локалног јавног емитера Радио Берана, који није у складу са тачкама 1, 2 и 3  неће се разматрати.

 

Предлог се доставља  Одбору за избор и именовања у затвореној коверти преко Грађанског бироа општине Беране и путем поште на адресу: Улица  IV црногорске бригаде бр.1.

 

Овај Јавни позив биће објављен у једном дневном листу, преко Локалног јавног емитера – Радио Берана, на веб сајту  Општине Беране и Службеном листу ЦГ-Општински прописи. Рок за подношење предлога за именовање члана  Савјета тече од дана објављивања Јавног позива у дневном листу, и траје 45 дана од дана објављивања.

 

 

 

 

 

ОДБОР ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА

                                                                                       Предсједник,

                                                                                Петар  Лабудовић,с.р.