О П Ш Т И Н А   Б Е Р А Н Е

Секретаријат за пољопривреду, туризам и водопривреду

Ј А В Н И   П О З И В

за додјелу подршке за унапређивање сточног фонда – додјела приплодних јагњица

Секретаријат за пољопривреду, туризам и водопривреду општине Беране у складу са Планом Агробуџета општине Беране за 2020 годину и буџетском мјером 2.-„Програм унапређивања сточарства“ – 2.3- „Подршка у за набавку приплодних јагњица“, објављује Јавни позив за додјелу приплодних јагњица. Предмет овог Јавног позива је додјела приплодних јагњица – унаређивање сточног фонда за 2020. годину. Овим Јавним позивом се утврђују услови, критеријуми, начин подношења захтјева за коришћење подршке и процедура реализације.

КОРИСНИЦИ ПОДРШКЕ су: сва заинтересована физичка лица са територије општине Беране, која планирају да се баве овчарством, а посједују адекватне услове за бављење овом граном пољопривредне производње (смјештајне капацитете, земљиште итд.).

КРИТЕРИЈУМИ ПРИХВАТЉИВОСТИ: како би подносилац захтјева за додјелу приплодних јагњица био прихватљив за подршку мора испунити следеће критеријуме:

– подносилац захтјева мора да поштује препоруке Кодекса добре пољопривредне праксе а које се односе на објекте за смјешај и држање оваца;
– да посједује сопствено земљиште, минимум 0,50 ха, или да има потписан уговор о закупу земљишта на минимум 5 година;
– да је подносилац захтјева старосне доби од 18 до 50 година, и да има минимум 3 члана породице (предност имају подносиоци захтјева који живе на селу);
– подносиоци захтјева морају бити са пребивалиштем на територији општине Беране;
– подносилац захтјева који добије приплодне јагњице се обавезује да их не смије отуђити најмање 5 година, осим у случају обољења које мора доказано ветеринарским извјештајем;
– подносилац захтјева који добије приплодне јагњице, дужан је да прва женска јагњад уступи другом заинтересованом домаћину, док мушки подмладак може користити даље за природни припуст или за тов;
– подносилац захтјева је дужан додијељена грла уписати на своје газдинство код Управе за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове
– сви подносиоци захтјева који добију приплодне јагњице биће контролисани два пута годишње од старане стручне Комисије Секретаријата за пољопривреду, туризам и водопривреду;

ФАКУЛТАТИВНИ УСЛОВИ:

– да посједује условни објекат за држање приплодних јагњица – минимум 1,7 м² по грлу ;
– да има обезбијеђено водоснадбијевање у објекту;
– да посједује опрему за чишћење и дезинфекцију објекта;
– да посједује објекат за складиштење сточне хране;
– доказ о регистрацији пољопривредног газдинства (ако није регистрован у року од мјесец дана од дана преузимања грла у обавези је да се региструје).

ЗАХТЈЕВ ЗА ПОДРШКУ

Подносилац захтјева у складу са условима из овог Јавног позива уз захтјев Секретаријату за пољопривреду, туризам и водопривреду прилаже следећу документацију:

– образац захтјева за подршку;
– доказ о посједу земљишта (у својини или у закуп);
– увјерење о кућној заједници;
– увјерење о мјесту пребивалишта;
– фотокопију личне карте подносиоца захтјева;
– фотографија објекта у којем ће бити смјештене приплодне јагњице;

ЦИЉ ПОДРШКЕ је:

– повећање броја и генетског потенцијала оваца;
– валоризација великих пашњачких површина;
– побољшати материјани положај заинтересованих грађана наше општине, који се баве или планирају да се баве сточарском производњом – овчарством;
– зауставити миграцију младих да одлазе са села;
– унапређење производње здраве хране.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЈЕВА

Образац захтјева за подршку додјеле приплодних јагњица може се преузети у просторијама Секретаријата за пољопривреду, туризам и водопривреду општине Беране, које се налазе у згради бившег Војног осјека у Полимској улици, гђе сви заинтересовани за ову мјеру подршке могу добити све потребне информације од стучних лица.

ПРОЦЕДУРА РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Трајање Јавног позива је од 18. новембра до 30. новембра 2020. године.
Обрада примљених захтјева, контрола и одлучивање по пристиглим захтјевима ће се вршити и у току трајања Јавног позива.
Право на подршку се остварује на основу достављене документације и Извјештаја стручне комисије. Стручна комисија има задатак да провјери стање на терену и утврди тачност приложених докумената. У случају да корисник не дозволи или спријечи рад комисије, те на било који други начин утиче на њен рад, поднесени захтјев неће бити усвојен.
Стручна комисија ће након обиласка подносиоца захтјева сачинити извјештај праћен фотодокументацијом. Контролу на терену спроводи формирана стручна комисија коју формира Секретар Секретаријата за пољопривреду, туризам и водопривреду.
Подносилац чији захтјев није прихваћен добиће „Обавјештење о одбијању“ са наведеним разлозима за неиспуњавање критеријума.

НАЧИН ИЗБОРА

Избор корисника за дођелу приплодних јагњица на основу Јавног позива вршиће стручна комисија, а у складу са одредбама овог Јавног позива.

Н А П О М Е Н Е

• Сва достављена документа морају бити оргинал или овјерене копије;
• Корисник подршке одговара за тачност документације;
• Корисници подршке који буду одабрани Одлуком Комисије, приликом потписивања Уговора о дођели приплодних јагњица биће у обавези да дођу на тачно одређено мјесто и вријеме а ради преузимања грла.

НЕПОТПУНА И НЕБЛАГОВРЕМЕНО ПОДНИЈЕТА ДОКУМЕНТАЦИЈА СЕ НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ!

Информације у вези са Јавним позивом могу се добити у Секретаријату за пољопривреду, туризам и водопривреду.