CRNA GORA

OPŠTINA BERANE

DIREKCIJA ZA IMOVINU

I ZAŠTITU IMOVINSKIH PRAVA

Broj: 10-918/20-1267

Berane, 02.12.2020. godine

 

Opština Berane, na osnovu člana 39 i 40 Zakona o državnoj imovini (,,Sl.list CG’’ br.21/09, 40/11), član 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list Crne Gore“ br. 44/10), člana 27 a u vezi sa članom 23 Odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji Opštine Berane (,,Sl.list CG’’-opštinski propisi br.28/14) i člana 3 Odluke o utvrđivanju najnižeg iznosa zakupnine za zemljište na kojem se postavljaju privremeni i objekti montažnog karaktera („Sl. list RCG – opštinski propisi“, br. 3/15) upućuje:

 

JAVNI POZIV

ZA DAVANJE U ZAKUP

 

Opština Berane objavljuje javni poziv za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Opštine na području predviđenom Planom postavljanja privremenih objekata, za potrebe postavljanja objekata privremenog karaktera.

 

U zakup se daju djelovi sledećih parcela:

 

Lokacija 3

 

 1. Površina 6,00m2, kat. parcela br. 2277/1 upisan u L.N. br. 322 KO Berane, IV Crnogorske

Minimalna cijena zakupa za period od jedne godine iznosi 216,00 €.

 1. Površina 6,00m2, kat. parcela br. 2277/1 upisan u L.N. br. 322 KO Berane, IV Crnogorske

Minimalna cijena zakupa za period od jedne godine iznosi 216,00 €.

 

Lokacija 4

 

 1. Površina 6,00m2, kat. parcela br. 2277/1 upisan u L.N. br. 322 KO Berane, IV Crnogorske

Minimalna cijena zakupa za period od jedne godine iznosi 216,00 €.

 1. Površina 6,00m2, kat. parcela br. 2277/1 upisan u L.N. br. 322 KO Berane, IV Crnogorske

Minimalna cijena zakupa za period od jedne godine iznosi 216,00 €.

 

Lokacija 5

 

 1. Površina 6,00m2, kat. parcela br. 1964 upisan u L.N. br. 1854 KO Berane, Ul. IV Crnogorske

Minimalna cijena zakupa za period od jedne godine iznosi 288,00 €.

 1. Površina 6,00m2, kat. parcela br. 1964 upisan u L.N. br. 1854 KO Berane, Ul. IV Crnogorske

Minimalna cijena zakupa za period od jedne godine iznosi 288,00 €.

 

Lokacija 7

 

 1. Površina 6,00m2, kat. parcela br. 1503 upisan u L.N. br. 296 KO Berane, Ul. Mojsije Zečevića

Minimalna cijena zakupa za period od jedne godine iznosi 720,00 €.

 

Lokacija 9

 

 1. Površina 6,00m2, kat. parcela br. 2479/1 upisan u L.N. br. 296 KO Berane, Ul. IV Crnogorske

Minimalna cijena zakupa za period od jedne godine iznosi 216,00 €.

 

Lokacija 16

 

 1. Površina 6,00m2, kat. parcela br. 2486/1 upisan u L.N. br. 296 KO Berane, Ul.Svetog Save

Minimalna cijena zakupa za period od jedne godine iznosi 288,00 €.

 1. Površina 6,00m2, kat. parcela br. 2486/1 upisan u L.N. br. 296 KO Berane, Ul. Svetog Save

Minimalna cijena zakupa za period od jedne godine iznosi 288,00 €.

 1. Površina 6,00m2, kat. parcela br. 2486/1 upisan u L.N. br. 296 KO Berane, Ul. Svetog Save

Minimalna cijena zakupa za period od jedne godine iznosi 288,00 €.

 

Lokacija 17

 

 1. Površina 6,00m2, kat. parcela br. 1065 upisan u L.N. br. 1823 KO Berane, Ul. Miljana Tomičića

Minimalna cijena zakupa za period od jedne godine iznosi 216,00 €.

 

Lokacija 18

 

 1. Površina 6,00m2, kat. parcela br. 1249 upisan u L.N. br. 322 KO Berane, Ul. 13 Jula

Minimalna cijena zakupa za period od jedne godine iznosi 288,00 €.

 1. Površina 6,00m2, kat. parcela br. 1249 upisan u L.N. br. 322 KO Berane, Ul. 13 Jula

Minimalna cijena zakupa za period od jedne godine iznosi 288,00 €.

 

Lokacija 21

 

 1. Površina 6,00m2, kat. parcela br. 1369/3 upisan u L.N. br. 327 KO Berane, Ul. Mojsije Zečevića

Minimalna cijena zakupa za period od jedne godine iznosi 288,00 €.

 1. Površina 6,00m2, kat. parcela br. 1431 upisan u L.N. br. 1834 KO Berane, Ul. Mojsije Zečevića

Minimalna cijena zakupa za period od jedne godine iznosi 288,00 €.

 

Lokacija 24

 

 1. Površina 6,00m2, kat. parcela br. 1668 upisan u L.N. br. 1847 KO Berane, Ul. 29 Novembra

Minimalna cijena zakupa za period od jedne godine iznosi 216,00 €.

 

Lokacija 25

 

 1. Površina 6,00m2, kat. parcela br. 2480/5 upisan u L.N. br. 296 KO Berane, Ul. 29 Novembra

Minimalna cijena zakupa za period od jedne godine iznosi 216,00 €.

 1. Površina 6,00m2, kat. parcela br. 2480/5 upisan u L.N. br. 296 KO Berane, Ul. 29 Novembra

Minimalna cijena zakupa za period od jedne godine iznosi 216,00 €.

 1. Površina 6,00m2, kat. parcela br. 2480/5 upisan u L.N. br. 296 KO Berane, Ul. 29 Novembra

Minimalna cijena zakupa za period od jedne godine iznosi 216,00 €.

 

Lokacija 28

 

 1. Površina 6,00m2, kat. parcela br. 1666/1 upisan u L.N. br. 322 KO Berane, Ul. Đačka

Minimalna cijena zakupa za period od jedne godine iznosi 144,00 €.

 1. Površina 6,00m2, kat. parcela br. 1666/1 upisan u L.N. br. 322 KO Berane, Ul. Đačka

Minimalna cijena zakupa za period od jedne godine iznosi 144,00 €.

 

Lokacija 29

 

 1. Površina 6,00m2, kat. parcela br. 1201 upisan u L.N. br. 296 KO Berane, Ul. Dušana Vujoševića

Minimalna cijena zakupa za period od jedne godine iznosi 216,00 €.

 

Lokacija 31

 

 1. Površina 6,00m2, kat. parcela br. 2486/1 upisan u L.N. br.296 KO Berane, Ul. Dušana Vujoševića

Minimalna cijena zakupa za period od jedne godine iznosi 288,00 €.

 1. Površina 6,00m2, kat. parcela br. 2486/1 upisan u L.N. br. 296 KO Berane, Ul. Dušana Vujoševića

Minimalna cijena zakupa za period od jedne godine iznosi 288,00 €.

 

Lokacija 32

 

 1. Površina 6,00m2, kat. parcela br. 2482/2 upisan u L.N. br. 296 KO Berane, Ul. Dušana Vujoševića

Minimalna cijena zakupa za period od jedne godine iznosi 288,00 €.

 1. Površina 6,00m2, kat. parcela br. 2482/2 upisan u L.N. br. 296 KO Berane, Ul. Dušana Vujoševića

Minimalna cijena zakupa za period od jedne godine iznosi 288,00 €.

 

Lokacija 33

 

 1. Površina 6,00m2, kat.parcela br. 1369/1 upisan u L.N. br. 1829 KO Berane, Ul. VIII Crnogorske

Minimalna cijena zakupa za period od jedne godine iznosi 216,00 €.

 1. Površina 6,00m2, kat.parcela br. 1369/1 upisan u L.N. br. 1829 KO Berane, Ul. VIII Crnogorske

Minimalna cijena zakupa za period od jedne godine iznosi 216,00 €.

 1. Površina 6,00m2, kat.parcela br. 1369/1 upisan u L.N. br. 1829 KO Berane, Ul. VIII Crnogorske

Minimalna cijena zakupa za period od jedne godine iznosi 216,00 €.

 

Lokacija 34

 

 1. Površina 6,00m2, kat.parcela br. 1369/7 upisan u L.N. br. 1829 KO Berane, Ul. VIII Crnogorske

Minimalna cijena zakupa za period od jedne godine iznosi 288,00 €.

 1. Površina 6,00m2, kat.parcela br. 1369/7 upisan u L.N. br. 1829 KO Berane, Ul. VIII Crnogorske

Minimalna cijena zakupa za period od jedne godine iznosi 288,00 €.

 1. Površina 6,00m2, kat.parcela br. 1369/7 upisan u L.N. br. 1829 KO Berane, Ul. VIII Crnogorske

Minimalna cijena zakupa za period od jedne godine iznosi 288,00 €.

 

Lokacija 35

 

 1. Površina 6,00m2, kat. parcela br. 1964 upisan u L.N. br. 1854 KO Berane, Ul. IV Crnogorske

Minimalna cijena zakupa za period od jedne godine iznosi 288,00 €.

 1. Površina 6,00m2, kat. parcela br. 1964 upisan u L.N. br. 1854 KO Berane, Ul. IV Crnogorske

Minimalna cijena zakupa za period od jedne godine iznosi 288,00 €.

 

Lokacija 37

 

 1. Površina 6,00m2, kat. parcela br. 994 upisan u L.N. br. 296 KO Budimlja, Ul. Rudeš

Minimalna cijena zakupa za period od jedne godine iznosi 72,00 €.

 

Lokacija 38

 

 1. Površina 6,00m2, kat. parcela br. 954 upisan u L.N. br. 296 KO Berane, Ul. Balabanda

Minimalna cijena zakupa za period od jedne godine iznosi 72,00 €.

 1. Površina 6,00m2, kat. parcela br. 954 upisan u L.N. br. 296 KO Berane, Ul. Balabanda

Minimalna cijena zakupa za period od jedne godine iznosi 72,00 €.

 

Lokacija 42

 

 1. Površina 6,00m2, kat. parcela br. 1546 upisan u L.N. br. 1841 KO Berane, Ul. 29 Novembra

Minimalna cijena zakupa za period od jedne godine iznosi 216,00 €.

 

Lokacija 47

 

 1. Površina 6,00m2, kat. parcela br. 808 upisan u L.N. br. 154 KO Dolac, Ul. Dolački put

Minimalna cijena zakupa za period od jedne godine iznosi 72,00 €.

 

 

USLOVI JAVNOG  POZIVA

 

Zemljište se daje u zakup na period od jedne godine.

Ponuđači dostavljaju ponude u zatvorenoj koverti sa naznakom ’’Ne otvarati prije zvanične sjednice komisije za otvaranje’’, svakog radnog dana od 7 do 15 sati počev od 03.12.2020. godine zaključno sa 11.12.2020. godine do 12časova, neposrednom predajom građanskom birou Opštine Berane ili na adresu Opština Berane, ul.IV Crnogorske br.1.

Pravo učešća na nadmetanju imaju pravna i fizička lica koja dostave sledeće dokaze:

Za fizička lica: ime i prezime, adresa stanovanja, jedinstveni matični broj građana, broj lične karte, naznaku za koju privremenu lokaciju se podnosi prijava, dokaz o uplaćenom depozitu sa naznakom ,,učešće na javnom nadmetanju’’ na žiro račun opštine Berane broj 510-13323-35, broj žiro računa za vraćanje depozita i broj telefona za kontakt.

Za pravna lica: naziv, sjedište i ovjerenu potvrdu o registraciji u CRPS-a, naznaku za koju privremenu lokaciju se podnosi prijava, dokaz o uplaćenom depozitu sa naznakom ,,učešće na javnom nadmetanju’’ na žiro račun opštine Berane broj 510-13323-35, broj žiro računa za vraćanje depozita i broj telefona za kontakt.

Punomoćnik fizičkog ili pravnog lica dužan je priložiti ovjereno punomoćje.

Visina depozita iznosi 20% vrijednosti ponuđene cijene na godišnjem nivou.

Sva priložena dokumenta dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Pojedinačna ponuda se može odnositi samo na jednu lokaciju.

Za konkretnu lokaciju isto lice može podnijeti samo jednu ponudu ili će se u suprotnom uzeti u obzir samo ponuda koja je ranije zaprimljena.

U slučaju da najpovoljnije ponude za pojedine lokacije imaju istu ponuđenu cijenu prednost ima ponuda koja je ranije zaprimljena.

Ukoliko lokacija, koju je u prethodnom periodu koristio dosadašnji zakupac, bude dodijeljena drugom licu,  kao najpovoljnijem ponuđaču, primopredaja i potpisivanje Ugovora o zakupu za istu će se izvršiti nakon oslobađanja te lokacije.

Podaci o lokacijama, vrstama, tipu, površini i izgledu privremenog objekta utvrđeni su Planom postavljanja privremenih objekata Opštine Berane.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača biće ponuda najveće cijene u odnosu na minimalnu cijenu iz javnog poziva za konkretnu lokaciju i objekat.

Postupak prikupljanja ponuda javnim pozivom smatra se uspjelim ako je prispjela najmanje jedna blagovremena i uredna ponuda za konkretnu lokaciju i objekat. Neblagovremena prijava, kao i prijava uz koju nijesu priloženi traženi dokazi neće se razmatrati u postupku izbora ponuda i vraća se podnosiocu prijave.

Ponuđač koji ponudi najveću cijenu a naknadno odustane od zaključenja Ugovora o zakupu sa Opštinom Berane, gubi pravo na vraćanje depozita. U tom slučaju Opština Berane ima pravo da zaključi Ugovor o zakupu  sa učesnikom javnog poziva koji je imao drugu najveću ponuđenu cijenu.

Učesnici nadmetanja će o ishodu istog biti obaviješteni u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda.

Rok za podnošenje prigovora je 5 dana od dana prijema Odluke o davanju u zakup.

Uplaćeni depozit ponuđača se uračunava u zakupnu cijenu, a ostalim učesnicima uplaćeni depozit se vraća u roku od 7 dana od dana obavještenja o ishodu nadmetanja po ovom javnom pozivu.

Javno otvaranje, na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači biće održano dana 16.12.2020.godine u 12časova, u prostorijama Opštine Berane, prvi sprat Skupštinska sala.

Sve bliže informacije  u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti u prostorijama Direkcije za imovinu ( kancelarija br.5 ) ili na telefon 051/ 231-928.