CRNA GORA

OPŠTINA BERANE

Br.01-018/21-302

Berane, 17.02.2020. godine

 

Opština Berane, na osnovu člana 39 i 40 Zakona o državnoj imovini (,,Sl.list CG’’ br.21/09, 40/11), član 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list Crne Gore“ br. 44/10), člana 7 i 9 Odluke o proglašenju biznis zone „Rudeš“ (,,Sl.list CG’’-opštinski propisi br.22/19) upućuje:

 

JAVNI POZIV

ZA DAVANJE U ZAKUP

 

Opština Berane objavljuje javni poziv za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Opštine na području predviđenom Odlukom o proglašenju biznis zone „Rudeš“, za potrebe podsticanja investicija i otvaranja novih radnih mjesta.

 

U zakup se daju sledeće urbanističke parcele:

 

Urbanistička parcela br. 7

Površina 2097 m2, kat. parcela br. 988/3 upisan u L.N. br. 304 KO Budimlja;

 

Urbanistička parcela br. 9

Površina 1098 m2, kat. parcela br. 988/3 upisan u L.N. br. 304 KO Budimlja;

 

Urbanistička parcela br. 10

Površina 3354 m2, kat. parcela br. 988/3 upisan u L.N. br. 304 KO Budimlja;

 

Urbanistička parcela br. 15

Površina 2189 m2, kat. parcela br. 988/6 upisan u L.N. br. 929 KO Budimlja;

 

USLOVI JAVNOG  POZIVA

 

Zemljište se daje u zakup na period od 10 (deset) godina sa mogućnošću produženja do 30 (trideset) godina.

Ponuđači dostavljaju ponude u zatvorenoj koverti sa naznakom ’’Ne otvarati prije zvanične sjednice komisije za otvaranje’’, svakog radnog dana od 7 do 12 sati počev od 18.02.2021. godine zaključno sa 26.02.2021. godine do 12 sati, neposrednom predajom građanskom birou Opštine Berane ili na adresu Opština Berane, ul. Četvrte Crnogorske br.1.

Pravo učešća na nadmetanju imaju privredni subjekti koji dostave sledeće dokaze:

  1. Dokaz da je registrovan u Centralnom registru privrednih subjekata Crne Gore;
  2. Dokaz da nad privrednim subjektom nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, osim reorganizacije u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj privrednih subjekata;
  3. Dokaz da nije osuđivan za krivično djelo izvršeno u obavljanju privredne djelatnosti;
  4. Dokaz da mu nijesu dodijeljena sredstva za iste namjene iz budžeta Crne Gore;
  5. Dokaz da je izmirio sve obaveze po osnovu poreza, carina i doprinosa;
  6. Investicioni projekat i biznis plan;
  7. Dokaz o izvorima finansiranja investicije.

Olakšice koje se daju potencijalnim investitorima za poslovanje u Biznis zoni sastoje se u sljedećem:

1. Zakup zemljišta po cijeni od 0,05€/m2 na godišnjem nivou, za obavljanje proizvodne djelatnosti, na period od deset godina sa mogućnošću produženja do trideset godina, površine:

– Od 1500m2 do 2000m2, za investitora koji zaposli od 3 do 5 radnika i izgradi objekat veličine minimum 20% od veličine parcele,

– Od 1500m2 do 4000m2, za investitora koji zaposli od 6 do 10 radnika i izgradi objekat veličine minimum 25% od veličine parcele,

– Od 1500m2 do 8000m2, za investitora koji zaposli od 11 do 20 radnika i izgradi objekat veličine minimum 30% od veličine parcele;

2. Oslobađanje od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta propisane odlukom koja uređuje ovu oblast, za objekte u biznis zoni obuhvaćeni LSL Biznis zona.
3. Oslobađanje od poreza na nepokretnosti za investitore koji se bave proizvodnjom, doradom, pakovanjem ili preradom poljoprivrednih proizvoda proizvedenih u Crnoj Gori, za vrijeme zakupa zemljišta, u skladu sa Zakonom.

Punomoćnik privrednog subjekta dužan je priložiti ovjereno punomoćje.

Sva priložena dokumenta dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Za konkretnu urbanističku parcelu isto lice može podnijeti samo jednu ponudu ili će se u suprotnom uzeti u obzir samo ponuda koja je ranije zaprimljena.

U slučaju da najpovoljnije ponude za pojedine urbanističke parcele imaju iste ponuđene uslove prednost ima ponuda koja je ranije zaprimljena.

Podaci o urbanističkim parcelama, vrstama, tipu, površini i izgledu urbanističke parcele utvrđeni su Lokalnom studijom lokacije Biznis zona u Beranama.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača biće ponuda sa najvećim brojem novozaposlenih radnika za konkretnu urbanističku parcelu. Ostali kriterijimi su visina investicije, vrsta djelatnosti.

Postupak prikupljanja ponuda javnim pozivom smatra se uspjelim ako je prispjela najmanje jedna blagovremena i uredna ponuda za konkretnu urbanističku parcelu. Neblagovremena prijava, kao i prijava uz koju nijesu priloženi traženi dokazi neće se razmatrati u postupku izbora ponuda i vraća se podnosiocu prijave.

Ponuđač koji ponudi ponudu za zaposlenje najvećeg broja novozaposlenih a naknadno odustane od zaključenja Ugovora o zakupu sa Opštinom Berane, u tom slučaju Opština Berane ima pravo da zaključi Ugovor o zakupu  sa učesnikom javnog poziva koji je imao drugi najveći ponuđeni broj novozaposlenih.

Učesnici nadmetanja će o ishodu istog biti obaviješteni u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda.

Rok za podnošenje prigovora je 5 dana od dana prijema Odluke o dodjeli urbanističke parcele u zakup.

Javno otvaranje, na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači biće održano dana 01.03.2021. godine u 12 sati, u Maloj sali Opštine Berane.

Sve bliže informacije  u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti u prostorijama kancelariji Menadžera Opštine Berane ili na telefon 067/275-691.

 

Menadžer Opštine Berane

dipl.inž. Vladimir Đaković