OPŠTINA BERANE

Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj

Upućuje javni

P  O  Z  I  V

Gradjanima, Mjesnim zajednicama, Sindikatu, NVO, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama

da se

uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju

Nacrta

ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O  BUDŽETU OPŠTINE BERANE ZA 2015. GODINU

Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu se dostaviti Sekretarijatu za finansije i ekonomski razvoj opštine Berane, ulica IV Crnogorske br.1 Berane ili na fax: 051/233-357 ili na E-mail finansije@berane.co.me od 20.11. do 05.12.2015. godine

Materijal možete podići u Sekretarijatu za finansije i ekonomski razvoj Opštine Berane

POZIV, PLAN JAVNE RASPRAVE I ZAKLJUCAK

NACRT ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE BERANE ZA 2015. GODINU

OBRAZLOŽENJE REBALANSA 

SAGLASNOST MINISTARSTVA FINANSIJA ZA REBALANS