OPŠTINA BERANE

Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj

Upućuje javni

 P  O  Z  I  V

Građanima, Mjesnim zajednicama, Sindikatu,  NVO, političkim partijama, privrednicima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim organizacijama

 da se

 uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju

 NACRTA

 ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE BERANE ZA 2021. GODINU

Sve primjedbe, predloge i sugestije mogu se dostaviti Sekretarijatu za finansije i ekonomski razvoj opštine Berane, ulica IV Crnogorske br.1 Berane ili na fax: 051/233-357 ili na e-mail: finansije@berane.co.me

od 08.07.2021. do 22.07.2021. god do 12 časova.

  Materijal možete podići u Sekretarijatu za finansije i ekonomski razvoj Opštine Berane

Prilog :