Црна Гора
Општина Беране
Служба предсједника
Број: 01-031-2024
Беране,19.06.2019. године

 

На основу члана 32б став 1 и 3 Закона о невладиним организацијама („Службени лист Црне Горе“, бр.037/17„), члана 3 Уредбе о избору представника невладиних организација у радна тијела органа државне управе и спровођењу јавне расправе у припреми закона и стратегија („Службени лист Црне Горе, број 41/2018“) и члана 6 Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама ( „Слузбени лист Црне Горе – општински прописи“, бр : 22/19), о б ј а в љ у ј е  с е

ЈАВНИ ПОЗИВ
за предлагање кандидата – представника невладиних организација у Комисију за расподјелу средстава невладиним организацијама са територије општине Беране.

Кандидата за члана Комисије може да предложи невладина организација која испуњава сљедеће услове:

-да је уписана у регистар невладиних организација, прије објављивања јавног позива и да има сједиште на територији општине Беране (доставља редни број уписа у Регистар невладиних организација које води надлежан државни орган);
-да је у претходној години, у области од јавног интереса, спровела макар једно истраживање, израдила документ,организовала скуп или реализовала пројекат усмјерен на унапређење стања у области јавних политика, што доказује приложеним уговором о финансирању, брошурама, новинским чланцима ислично;
-да је предала пореском органу пријаву за претходну фискалну годину (фотокопија биланса стања и успјеха);
-да више од половине органа управљања невладине организације нијесу чланови органа политичких партија, јавни функционери, државни или локални службеници или намјештеници, руководиоци или запослени у јавним установама и привредним друштвима чији је оснивач држава или општина што доказује изјавом.
Кандидат невладине организације за члана Комисије може бити лице које:
-има пребивалиште на територији општине Беране;
-посједује искуство у управљању пројектима;
-није члан органа политичких партија, јавни функционер, државни или локални службеник или намјештеник, руководилац или запослени у јавној установи или привредном друштву чији је оснивач држава или општина.

Предлог за члана Комисије треба да садржи:

-увјерење о пребивалишту, биографију кандидата са подацима о посједовању искуства у управљању пројектима ( стручни рад , сертификат или сл. ), изјаву кандидата да није члан органа политичких партија, јавни функционер, државни или локални службеник или намјештеник, руководилац или запослен у јавној установи или привредном друштву чији је оснивач држава или општина, изјаву кандидата да прихвата кандидатуру за члана Комисије и статут организације.

Невладина организација која испуњава услове доставља предлог за члана комисије потписан од стране лица овлашћеног за заступање потврђен печатом невладине организације, са потребном документацијом, на претходно утврђеном обрасцу у року од петнаест дана од дана објављивања јавног позива.

Секретаријат за спорт, културу,омладину и сарадњу са невладиним организацијама, дужан је да у року од седам дана од истека рока за доставијање предлога, објави на сајту Општине Беране утврђену листу кандидата.

Уколико невиадина организација или предлозени кандидат не испуњавају услове предвидене Јавним позивом или приједлог за кандидата није поднесен у предвиденом року, такви приједлози неће се разматрати.

Пријава са комплетном документацијом из овог позива доставља се у затвореној коверти, у Грађанском бироу Општине Беране или препорученом поштом, у року од 15 дана од дана објављивања Јавног позива (закључно са 03.07.2019. године) на адресу: Општина Беране, Секретаријат за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО, VII црногорске бр 1. 84300 Беране.

Јавни позив се објављује на сајту Општине Беране – www.berane.me, огласној табли и на локалном јавном емитеру – Радио Беране.

Информације у вези са јавним позивом могу се добити сваког радног дана у периоду од девет до 13.00 часова у Секретаријату за спорт, културу,омладну и сарадњу са НВО (канцеларија број 1 на градском фудбалском стадиону ).

Предсједник општине Беране 
Драгослав Шћекић, с.р.