CRNA GORA

OPŠTINA BERANE

Sekretarijat za opštu upravu i  društvene djelatnosti

Broj:05-102/23-920

Berane, 18. 08. 2023. godine

 

 

Na osnovu člana 21 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova (“Sl. List CG- Opštinski propisi”, br. 22/12) Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti sprovodi javnu raspravu

N a c r t a

Lokalnog plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti

u Opštini Berane 2023-2025

i upućuje

JAVNI POZIV

Građanima/kama, mjesnim zajednicama, političkim subjektima, nevladinim organizacijama, privrednim subjektima i preduzetnicima/ama, sindikatima, medijima i svim drugim zainteresovanim grupama u zajednici  da se uključe u Javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Lokalnog plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti u Opštini Berane 2023-2025.

Javna rasprava će trajati 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva, počev od 19.  avgusta 2023. godine zaključno sa 4. septembrom 2023. godine.

Nacrt Lokalnog plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti u Opštini Berane 2023-2025 će biti dostupan javnosti na oglasnoj tabli Opštine Berane i internet stranici opštine Berane www.berane.me

Zainteresovani subjekti svoje primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt Lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti u Opštini Berane 2023-2025, mogu dostaviti Opštini Berane u pisanoj formi na adresu: IV Crnogorske broj 1, 84300 Berane ili na e-mail: opstauprava@berane.co.me , tokom cijelog trajanja Javne rasprave.

Opština Berane će razmotriti sve pristigle komentare, primjedbe i sugestije i nakon toga sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

  

                                                                                                                           VD Sekretar

Miloš Raković

Zaključak

Lokalni plan aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti Berane 2023-2025 (Nacrt)

Plan javne rasprave

Obrazac-za-dostavljanje-primjedbi-predloga-i-sugestija

Izvjestaj o sprovedenoj javnoj raspravi