CRNA GORA

Skupština opštine Berane

Odbor za izbor i imenovanja

Broj: 02-030-2

Berane,09. januar 2019. godine

Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Berane upućuje

JAVNI   POZIV

Mjesnim zajednicama i sportskim organizacijama

da u roku od 45 dana od dana objavljivanja

dostave predloge

kandidata za izbor članova Savjeta Radio Berana

Jedan član Savjeta bira se na predlog mjesnih zajednica, a drugi član Savjeta na predlog sportskih organizacija:

– iz reda afirmisanih stručnjaka iz oblasti koje su relevantne za obavljanje djelatnosti Lokalnog javnog emitera – Radio Berana (novinarstvo, pravo, ekonomija, tehničke nauke, sociologija, marketing, radio difuzija

i slično), koji imaju prebivalište u Beranama i  visoku stručnu spremu.

Član Savjeta Radio Berana ne može biti:

 1. poslanik i odbornik;
 2. zaposleni u Radio Beranama;
 3. lice koje bira, imenuje ili postavlja Predsjednik Crne Gore,Skupština Crne Gore ili Vlada;
 4. izabrano, imenovano ili postavljeno lice u organima lokalne samouprave;
 5. funkcioner političke partije (predsjednik stranke, član predsjedništva, njihov zamjenik, član izvršnog i glavnog odbora, član opštinskog odbora i opštinskog izvršnog odbora, kao i drugi stranački funkcioner);
 6. lice koje kao vlasnik udjela, akcionar, član organa upravljanja, član nadzornog organa, zaposleni i sl. ima interesa u pravnom licu koje se bavi proizvodnjom radio i televizijskog programa, tako da bi članstvo u Savjetu moglo da dovede do sukoba interesa;
 7. lice koje je pravosnažno osuđeno za krivično djelo zloupotrebe službene dužnosti, korupcije, prevare, krađe ili drugo krivično dijelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje javne funkcije, bez obzira na izrečenu sankciju, ili je pravosnažno osuđeno za neko drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, u periodu dok traju pravne posledice osude;
 8. lice koje je bračni drug lica navedenih u tački 1. do. 6. ovog člana ili se sa njima nalazi u srodstvu u pravoj liniji, bez obzira na stepen srodstva, u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva i drugog stepena srodstva po tazbini.

Sadržaj predloga za imenovanje člana Savjeta

 1. Predlog za imenovanje člana Savjeta sadrži: ime i prezime, adresu i kratku biografiju predloženog kandidata i mora biti potpisan i ovjeren od strane ovlašćenog predlagača.
 2. Predlog kandidata za člana Savjeta podnosi se na obrascu koji utvrđuje radno tijelo Skupštine nadležno za imenovanja (u daljem tekstu: Radno tijelo Skupštine),
 3. Uz predlog iz tačke 1 dostavlja se:

a) dokaz da je predloženi kandidat državljanin Crne Gore i da ima prebivalište u Beranama,

b) dokaz o stručnoj spremi predloženog kandidata,

c) izjava predloženog kandidata o prihvatanju kandidature i da ne postoji smetnja iz ovog poziva za njegovo imenovanje za člana Savjeta.

Predlozi za imenovanje članova  Savjeta Lokalnog javnog emitera „Radio Berane“, koji nijesu u skladu sa tačkama 1, 2 i 3 neće se razmatrati.

Predlozi se dostavljaju Skupštini opštine Berane – Odboru za izbor i imenovanja, preko Građanskog biroa Opštine Berane.

Ovaj Javni poziv biće objavljen u jednom dnevnom listu, preko Lokalnog javnog emitera  „Radio Berane“ i na sajtu Opštin Berane. Rok za podnošenje predloga za imenovanje članova Savjeta počinje teći  od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnom listu  i traje 45 dana od dana objavljivanja.

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJE

 Predsjednik,

Petar Labudović,s.r.

Obrazac za kandidate Radio emiter