Opština Berane, na osnovu člana 39 i 40 Zakona o državnoj imovini (,,Sl.list CG’’ br.21/09, 40/11), član 29 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Službeni list Crne Gore“ br. 44/10), člana 27 a u vezi sa članom 23 Odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji Opštine Berane (,,Sl.list CG’’-opštinski propisi br.28/14) i člana 3 Odluke o utvrđivanju najnižeg iznosa zakupnine za zemljište na kojem se postavljaju privremeni i objekti montažnog karaktera („Sl. list RCG – opštinski propisi“, br. 3/15) upućuje:

JAVNI POZIV

ZA DAVANJE U ZAKUP

Opština Berane objavljuje javni poziv za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu Opštine na području predviđenom Planom postavljanja privremenih objekata, za potrebe postavljanja objekata privremenog karaktera.

U zakup se daju djelovi sledećih parcela:

Javni-poziv-za-davanje-u-zakup