Општина Беране, на основу члана 39 и 40 Закона о државној имовини (,,Сл.лист ЦГ’’ бр.21/09, 40/11), члан 29 и 31 Уредбе о продаји и давању у закуп ствари у државној имовини („Службени лист Црне Горе“ бр. 44/10), члана 7 и 9 Одлуке о проглашењу бизнис зоне „Рудеш“ (,,Сл.лист ЦГ’’-општински прописи бр.22/19) упућује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП

 

Општина Беране објављује јавни позив за давање у закуп земљишта у власништву Општине на подручју предвиђеном Одлуком о проглашењу бизнис зоне „Рудеш“, за потребе подстицања инвестиција и отварања нових радних мјеста.

 

У закуп се дају следеће урбанистичке парцеле:

 

Урбанистичка парцела бр. 4

 

 1. Површина 1541 м2, кат. парцела бр. 988/3 уписан у Л.Н. бр. 304 КО Будимља;

 

Урбанистичка парцела бр. 5

 

 1. Површина 1225 м2, кат. парцела бр. 988/3 уписан у Л.Н. бр. 304 КО Будимља;

 

Урбанистичка парцела бр. 7

 

 1. Површина 2097 м2, кат. парцела бр. 988/3 уписан у Л.Н. бр. 304 КО Будимља;

 

Урбанистичка парцела бр. 15

 

 1. Површина 2189 м2, кат. парцела бр. 988/6 уписан у Л.Н. бр. 929 КО Будимља;

 

Урбанистичка парцела бр. 27

 

 1. Површина 1523 м2, кат. парцела бр. 988/3 уписан у Л.Н. бр. 304 КО Будимља;

 

Урбанистичка парцела бр. 28

 

 1. Површина 1793 м2, кат. парцела бр. 988/3 уписан у Л.Н. бр. 304 КО Будимља;

 

Урбанистичка парцела бр. 29

 

 1. Површина 1613 м2, кат. парцела бр. 988/3 уписан у Л.Н. бр. 304 КО Будимља;

 

 

УСЛОВИ ЈАВНОГ  ПОЗИВА

 

Земљиште се даје у закуп на период од 10 (десет) година са могућношћу продужења до 30 (тридесет) година.

Понуђачи достављају понуде у затвореној коверти са назнаком “Не отварати прије званичне сједнице комисије за отварање“, сваког радног дана од 7 до 12 сати почев од 27.06.2019. године закључно са 04.06.2019. године, непосредном предајом грађанском бироу Општине Беране или на адресу Општина Беране, ул. IV Црногорске бр.1.

 

Право учешћа на надметању имају привредни субјекти који доставе следеће доказе:

 1. Доказ да је регистрован у Централном регистру привредних субјеката Црне Горе;
 2. Доказ да над привредним субјектом није покренут поступак стечаја или ликвидације, осим реорганизације у складу са законом којим се уређује стечај привредних субјеката;
 3. Доказ да није осуђиван за кривично дјело извршено у обављању привредне дјелатности;
 4. Доказ да му нијесу додијељена средства за исте намјене из буџета Црне Горе;
 5. Доказ да је измирио све обавезе по основу пореза, царина и доприноса;
 6. Инвестициони пројекат и бизнис план;
 7. Доказ о изворима финансирања инвестиције.

 

Олакшице које се дају потенцијалним инвеститорима за пословање у Бизнис зони састоје се у следећем:

 

 1. Закуп земљишта по цијени од 0,05€/м2 на годишњем нивоу, за обављање производне дјелатности, на период од десет година са могућношћу продужења до тридесет година, површине:

–              Од 1500 m2 до 2000 m2, за инвеститора који запосли од 3 до 5 радника и изгради објекат величине минимум 20% од величине парцеле,

–              Од 1500 m2 до 4000 m2, за инвеститора који запосли од 6 до 10 радника и изгради објекат величине минимум 25% од величине парцеле,

–              Од 1500 m2 до 8000 m2, за инвеститора који запосли од 11 до 20 радника и изгради објекат величине минимум 30% од величине парцеле;

 1. Ослобађање од накнаде за комунално опремање грађевинског земљишта прописане одлуком која уређује ову област, за објекте у бизнис зони обухваћенe ЛСЛ Бизнис зона.
 2. Ослобађање од пореза на непокретности за инвеститоре који се баве производњом, дорадом, паковањем или прерадом пољопривредних производа произведених у Црној Гори, за вријеме закупа земљишта, у складу са Законом.

 

Пуномоћник привредног субјекта дужан је приложити овјерено пуномоћје.

Сва приложена документа достављају се у оригиналу или овјереној копији.

За конкретну урбанистичку парцелу исто лице може поднијети само једну понуду или ће се у супротном узети у обзир само понуда која је раније запримљена.

У случају да најповољније понуде за поједине урбанистичке парцеле имају исте понуђене услове предност има понуда која је раније запримљена.

Подаци о урбанистичким парцелама, врстама, типу, површини и изгледу урбанистичке парцеле утврђени су Локалном студијом локације Бизнис зона у Беранама.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача биће понуда са највећим бројем новозапослених радника за конкретну урбанистичку парцелу. Остали критеријими су висина инвестиције, врста дјелатности.

Поступак прикупљања понуда јавним позивом сматра се успјелим ако је приспјела најмање једна благовремена и уредна понуда за конкретну урбанистичку парцелу. Неблаговремена пријава, као и пријава уз коју нијесу приложени тражени докази неће се разматрати у поступку избора понуда и враћа се подносиоцу пријаве.

Понуђач који понуди понуду за запослење највећег броја новозапослених а накнадно одустане од закључења Уговора о закупу са Општином Беране, у том случају Општина Беране има право да закључи Уговор о закупу  са учесником јавног позива који је имао други највећи понуђени број новозапослених.

Учесници надметања ће о исходу истог бити обавијештени у року од 3 дана од дана отварања понуда.

Рок за подношење приговора је 5 дана од дана пријема Одлуке о додјели урбанистичке парцеле у закуп.

Јавно отварање, на које су позвани сви заинтересовани понуђачи биће одржано дана 05.07.2019. године у 12 часова, у просторијама Општине Беране, први спрат Скупштинска сала.

Све ближе информације  у вези са јавним позивом могу се добити у канцеларији  Менаџера Општине Беране  или на број телефона и електронску пошту наведене у заглављу.

 

Менаџер Општине Беране

   дипл. инж. Владимир Ђаковић