CRNA GORA

SKUPŠTINA OPŠTINE BERANE

Odbor za izbor i imenovanja

Broj: 02-030-482

Berane,­­­­­­­ 02. septembar, 2016. godine

Na osnovu člana 19. i 22. Odluke o Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave (“Sl. list RCG“ – opštinski propisi br. 32/05) Odbor za izbor i imenovanje Skupštine opštine Berane upućuje

 JAVNI   POZIV

za izbor jednog člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

Za člana Savjeta može biti izrabrano lice iz reda istaknutih i uglednih građana Opštine i stručnjaka iz oblasti od značaja za lokalnu samoupravu.

Za člana Savjeta ne može biti biran:

  • poslanik ili odbornik,
  • lokalni funkcioner, starješina organa lokalne uprave i rukovodilac javne službe;
  • izabrana, imenovana i postavljena lica u Vladi Republike Crne Gore i organima državne uprave;
  • funkcioneri i članovi organa političkih stranaka (predsjednici stranaka, članovi predsjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi stranački funkcioneri);
  • lica koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo protiv službene dužnosti, bez obzira na izrečenu sankciju, ili su pravosnažno osuđena za neko drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od 6(šest) mjeseci.

I Predlog za člana Savjeta mogu podnijeti: stručne institucije, organizacije, nevladine organizacije, stručna udruženja, Mjesne zajednice, asocijacije lokalnih vlasti i građani.

II Obrazloženi predlog za člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave, podnosi se u pisanoj formi i obavezno sadrži:

  • Predlog sa biografijom kandidata i obrazloženjem
  • izjavu o prihvatanju kandidature
  • izjavu kandidata da nije u sukobu interesa
  • izjavu kandidata da nije pravosnažno osuđen za krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 (šest) mjeseci

Neblagovremeni i nepotpuni predlozi neće se razmatrati.

Predlozi kandidata za člana  Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave se podnose Skupštini opštine Berane – Odboru za izbor i imenovanja, preko Građanskog biroa Opštine Berane.

Rok za dostavljanje predloga je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva i počinje teći od 05. septembra 2016. godine.

Javni poziv za izbor člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave, objaviće  se u jednom dnevnom listu, preko Lokalnog javnog emitera“ Radio Berane“ i na veb-sajtu Opštine.

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJE

                                                              Predsjednik

                                                         Dragomir Đukić, s.r.

Izjava o prihvatanju kandidature

Izjava o sukobu interesa

Obrazac za predlog

print