CRNA GORA

SKUPŠTINA OPŠTINE BERANE

Odbor za izbor i imenovanja

Broj: 02-030-281

Berane, 06.05.2016. godine

Na osnovu člana 15. Odluke o Etičkoj komisiji za lokalne službenike i namještenike („Sl. List CG“ – Opštinski propisi br. 40/10 i 23/15), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine opštine Berane upućuje

 JAVNI POZIV

Za izbor člana  Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike

 Pravo predlaganja kandidata imaju nevladine organizacije sa sjedištem u Beranama.

Ovlašćeni predlagač može predložiti najviše  jednog kandidata.

Ovlašćeni predlagač uz predlog, obavezno dostavlja:

 • ime i prezime kandidata;
 • druge lične podatke;
 • podatke o prebivalištu (uvjerenje o prebivalištu);
 • kraću biografiju;
 • obrazloženje predloga;
 • potpisanu izjavu kandidata da nije u sukobu interesa;
 • dokaz o članstvu u nevladinoj organizaciji;
 • izjavu kandidata da prihvata kandidaturu

Za člana Etičke komisije može biti izabrano lice koje:

 • posjeduje visoke etičke vrijednosti i uživa ugled i poštovanje u svojoj sredini i
 • ima prebivalište na teritoriji Opštine Berane

Za člana Etičke komisije bira se 1 predstavnik nevladinih organizacija.

Za člana Etičke komisije ne može biti izabrano lice koje je:

 • izabrani predstavnik ili funkcioner u smislu odredaba Etičkog kodeksa izabranih predstavnika ili funkcionera;
 • funkcioner ili član organa političke partije (predsjednik partije, članovi predsjedništva, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, kao i drugi partijski funkcioneri);
 • pravosnažno osuđeno za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za članstvo u Etičkoj komisiji

Predlog  kandidata  za izbor člana Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike  se dostavlja  Odboru za izbor i imenovanja Skupštine opštine Berane, preko Građanskog biroa Opštine Berane, u zatvorenoj koverti.

Rok za predlaganje kandidata je 30 dana od  dana objavljivanja javnog poziva.

Ovaj Javni poziv će se objaviti u jednom dnevnom listu, na veb sajtu Opštine Berane i preko Lokalnog javnog emitera Radio Berane  dana  09. 05. 2016. godine.

                                                                                                                     ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA

                                                                                                                         Predsjednik,

                                                                                                                        Dragomir Đukić,s.r.